OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

NA WYNAJEM POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ

NA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWO-HANDLOWO-ADMINISTRACYJNĄ

ZWIĄZANĄ Z PROTETYKĄ SŁUCHU

POSTĘPOWANIE NR P/1/2021

Garnizonowa Przychodnia Lekarska SPZOZ w Modlinie z siedzibą przy ul. 29 Listopada 105,
05-160 Nowy Dwór Mazowiecki, KRS: NIP: 531-14-22-527, REGON, zwana dalej „Organizatorem”, ogłasza przetarg nieograniczony na wynajem powierzchni użytkowej na wykonywanie działalności usługowo-handlowo administracyjnej związanej z protetyką słuchu.

Podstawa prawna przeprowadzania przetargu: 

1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.). 

2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. Poz 65 z poźn. zm.).

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).

4. Zgoda organu tworzącego – Ministra Obrony Narodowej (pismo z Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia Nr 121/DWSZdr z dnia 18 stycznia 2021 r. )

1. PRZEDMIOT PRZETARGU:

1. Przedmiotem przetargu jest najem nieruchomości – gabinetu lekarskiego Nr 13 o powierzchni użytkowej 12,1m2 zlokalizowanego w budynku Nr 83 przy ul. Obrońców Modlina w (05-160) Nowym Dworze Mazowieckim, działka Nr 16/1, Obręb 0014-3-08. KW WA1N/00075699/7 zwany dalej lokalem.

2. Lokal przeznaczony jest na ściśle określoną działalność gospodarczą tj. wykonywanie działalności usługowo-handlowo-administracyjnej związanej z protetyką słuchu.

3. Lokal przewidziany jest do najmu w ściśle określonym czasie, tj. w każdy czwartek tygodnia w godzinach: 10:00-15:00.

4. Lokal przeznaczony jest do najmu na okres 3 lat od dnia podpisania umowy

5. Lokal wyposażony jest w instalację centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjną, elektryczną oraz pozostałe wyposażenie tj. sprzęt gospodarczy (biurko, kozetka, krzesła – 2 szt.) Organizator zapewnia utylizację odpadów komunalnych oraz medycznych. Pozostały sprzęt stanowiacy wyposażenie gabinetu w tym sprzęt medyczny nie jest przedmiotem najmu.
Rzut pomieszczenia stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

6. Lokal nie jest obciążony prawami osób trzecich.

7. Lokal może zostać udostępniony do przeprowadzenia wizji lokalnej po wcześniejszym umówieniu pod numerem telefonu: 22 713 48 34. Wyznaczoną osobą
do kontaktu jest Pan Damian BISIALSKI.

2. WYSOKOŚĆ OPŁAT Z TYTUŁU NAJMU

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu za najem 1m2 powierzchni wynosi 50,00 zł brutto. Cena wywoławcza nie podlega negocjacji. Czynsz płatny miesięcznie z dołu, do 15 dnia miesiąca za poprzedni miesiąc. Waloryzacja czynszu w okresach corocznych w oparciu o wskaźnik wzrostu cen
i usług komsumpcyjnych publikowanych przez GUS. Najemca poza czynszem nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z zaopatrzeniem w wodę zimną i ciepła, energię elektryczną, kosztów ogrzewania a także kosztów związanych z utylizacją odpadów komunalnych lub medycznych.

3. TERMIN PRZETARGU:

Przetarg odbędzie się w siedzibie Garnizonowej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Modlinie,
ul. 29 Listopada 105, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki, w pomieszczeniu Nr 211, w dniu
15 marca 2021 r. o godzinie: 10:00

4. UDZIAŁ W PRZETARGU:

Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest złożenie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 marca 2021 r. do godziny 15:00 pisemnej oferty.

Pisemna oferta powinna zawierać:

1. wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

2. wypełnione oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje
te warunki bez zastrzeżeń stanowiące załącznik Nr 3

3. Dokumenty, w zależności od charakteru prawnego podmiotu – tj. w przypadku osób fizycznych informację z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, umowę spółki cywilnej (o ile została zawarta), w przypadku osób prawnych aktualny wpis z Krajowego Rejestru Sądowego (wydanie nie później niż 3 miesiące od dnia składania ofert w niniejszym postępowaniu)

4. Pełnomocnictwo do podpisania oferty i reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu (jeżeli dotyczy)

5. Dokument potwierdzający wniesienie wadium.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w kwocie 121,00 zł na konto Garnizonowej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Modlinie Nr 96 1130 1017 0020 1467 4420 0004 Bank Gospodarstwa Krajowego najpóźniej do dnia 11 marca 2021 r. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy Garnizonowej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Modlinie. Tytuł przelewu powinien brzmieć: „WADIUM W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR P-1-2021″

Brak wniesienia wadium w odpowiednim czasie oraz dołączenia potwierdzenia jego wniesienia do oferty będzie skutkował jej odrzuceniem.

Rachunek bankowy na którym przechowywane było wadium jest nieoprocentowany.

Oferty należy składać z dopiskiem:

„PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA NAJEM NIERUCHOMOŚCI – GABINETU LEKARSKIEGO NR 13 POŁOŻONEGO W BUDYNKU NR 83”

Oferent, który wygrał przetarg zostanie powiadomiony w terminie 7 dni pisemnie oraz telefonicznie o fakcie wygrania przetargu oraz terminie i miejscu zawarcia umowy. Wpłacone wadium przez wybranego oferenta oraz pozostałych uczestników zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia przetargu na podany przez uczestnika rachunek bankowy.

5. KRYTERIA WYBORU OFERT ORAZ SPOSÓB OBLICZANIA CENY OFERTY

Kryteria wyboru oferty:

Najwyższa proponowana cena brutto czynszu za najem 1m2 powierzchni.

W przypadku uchylania się wybranego oferenta od zawarcia umowy najmu organizator może odstąpić od zawarcia umowy jeżeli oferent nie stawi się w miejscu i terminie wskazanym przez organizatora. W takim przypadku wadium przepada.

Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania ofert bez podania przyczyny.

Sposób obliczania ceny oferty:

założony okres najmu 36 miesięcy; powierzchnia lokalu 12,1 m2;

wartość wynajmu brutto miesięcznie wynika z przemnożenia wielkości powierzchni przez zadeklarowaną przez Oferenta cenę najmu brutto za 1 m2 pow. lokalu.;

cena oferty, czyli jej wartość brutto, wynika z iloczynu wartości najmu miesięcznie i ilości miesięcy (36).

5. REGULAMIN PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PISEMNEGO NA NAJEM NIERUCHOMOŚCI

Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła jedna oferta, spełniająca warunki określone w przetargu.

Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej.

Część jawna przetargu odbywa się w obecności Oferentów.

Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje komisja przetargowa, powołana przez Dyrektora Garnizonowej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Modlinie.

W terminie otwarcia przetargu nieograniczonego w części jawnej Uczestnicy zobowiązani są do okazania dowodu tożsamości.

Przewodniczący komisji przetargowej otwiera przetarg, przekazując Uczestnikom przetargu informacje:

o przedmiocie przetargu,

o cenie wywoławczej (za 1 miesiąc) za wynajęcie 1 m2 lokalu,

o skutkach uchylenia się od zawarcia umowy,

o zastrzeżeniu Wynajmującego do zamknięcia przetargu, bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Komisja przetargowa:

podaje liczbę otrzymanych ofert;

dokonuje otwarcia ofert, sprawdza dowody wniesienia wadium, kompletność załączonych wymaganych dokumentów oraz tożsamość osób, które złożyły oferty;

przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez Uczestników;

weryfikuje oferty i ogłasza, które oferty zostały zakwalifikowane do części niejawnej przetargu;

zawiadamia Uczestników o terminie i miejscu części niejawnej przetargu;

zawiadamia Uczestników o przewidywanym terminie zamknięcia przetargu.

Komisja przetargowa odmawia zakwalifikowania ofert do części niejawnej przetargu, jeżeli:

nie odpowiadają warunkom przetargu;

planowana działalność Najemcy nie jest zgodna z przewidywanym rodzajem użytkowania;

zostały złożone po wyznaczonym terminie;

oferta jest niekompletna;

do oferty nie zostały dołączone wymagane dokumenty (ewentualnie wniosek o przedłużenie terminu na ich złożenie) lub dowód wniesienia wadium;

oferta lub dokumenty są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści.

Jedynym kryterium wyboru oferty jest łączna cena najmu brutto, obliczona dla 36 miesięcy, z uwzględnieniem zadeklarowanej przez Oferenta jednostkowej ceny brutto za 1 m2/miesiąc.

W części niejawnej przetargu komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert oraz wybiera najkorzystniejszą z nich lub stwierdza, że nie wybiera żadnej ze złożonych ofert, z zastrzeżeniem pkt. 11-13.

W przypadku złożenia równorzędnych ofert komisja przetargowa organizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony dla oferentów, którzy złożyli oferty.

Komisja zawiadamia oferentów, o których mowa w pkt. 11, o terminie dodatkowego przetargu oraz umożliwia im zapoznanie się z treścią równorzędnych ofert.

W dodatkowym przetargu ustnym ograniczonym, oferenci zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, powyżej najwyższej ceny zamieszczonej w równorzędnych ofertach, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.

Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu.

Protokół z przebiegu przetargu sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wynajmującego i jeden dla osoby lub podmiotu, który wygrał przetarg. 

Przewodniczący komisji przetargowej zawiadamia na piśmie wszystkich, którzy złożyli oferty, o wyniku przetargu w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zamknięcia przetargu oraz jednocześnie informację tę publikuje na tablicach ogłoszeń w siedzibie Przychodni oraz na jej stronie internetowej.

Uczestnik przetargu ma prawo do złożenia skargi do Dyrektora Garnizonowej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Modlinie na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu w ciągu
7 dni od dnia publikacji informacji o wyniku przetargu.

Po wniesieniu skargi, Wynajmujący aż do jej rozstrzygnięcia, nie może zawrzeć umowy.

Dyrektor Przychodni Garnizonowej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Modlinie rozpoznaje i rozstrzyga skargę najpóźniej w ciągu 7 dni od daty jej złożenia. 

Dyrektor Garnizonowej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Modlinie może uznać skargę za zasadną i nakazać powtórzenie czynności przetargowych lub unieważnić przetarg albo uznać skargę za niezasadną.

O wniesieniu i rozstrzygnięciu skargi, Wynajmujący niezwłocznie informuje skarżącego i innych uczestników przetargu oraz wywiesza na okres 7 dni w swojej siedzibie i na swojej stronie internetowej informację o sposobie rozstrzygnięcia skargi.

W przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, Wynajmujący podaje do publicznej wiadomości, wywieszając w swojej siedzibie na okres 7 dni informację o ostatecznym rozstrzygnięciu przetargu, która powinna zawierać:

Datę i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu;

Przedmiot przetargu;

Liczbę osób dopuszczonych oraz niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu;

Cenę wywoławczą wynajmu oraz najwyższą cenę osiągniętą w przetargu;

Imię i nazwisko albo nazwę firmy, która przetarg wygrała.

Wynajmujący jest obowiązany zawiadomić osobę lub podmiot, który przetarg wygrał o miejscu i terminie zawarcia umowy najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

DOKUMENTY DO POBRANIA W WERSJI DO EDYCJI

 

PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA – WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO