Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowny Pacjencie,
mając na względzie uregulowania zawarte w art. 13 ust. 1 oraz 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fzycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej rozporządzeniem RODO informujemy, że przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe. Szczegóły w zakresie tego przetwarzania, zostają określone poniżej:

I. Administrator danych osobowych

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Garnizonowa Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Modlinie z siedzibą przy ul. 29 Listopada 105, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki, KRS: 0000187145, NIP: 5311422527, REGON: 014825505 zwana dalej Przychodnią.

II. Inspektor Ochrony Danych

powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym możesz skontaktować się w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji praw: Tomasz Bochenek, e-mail.: iod@gplek.pl, lub listownie na adres określony w punkcie I.

III. Cele i podstawy przetwarzania

dane osobowe są przetwarzane w celu wykonywania działalności leczniczej, w tym udzielania świadczeń zdrowotnych, prowadzenia dokumentacji medycznej lub wykonywania innych ciążących na administratorze obowiązkach określonych w przepisach prawa. Przetwarzanie odbywa się zarówno podczas procesu rejestracji jak udzielania świadczenia zdrowotnego w gabinecie lekarskim, zabiegowym, diagnostycznym oraz pielęgniarskim i położniczym (art. 6 ust. 1 pkt d, art. 9 ust. 2 pkt c i h rozporządzenia RODO).

Dodatkowo w celu usprawnienia procesu udzielania świadczeń zdrowotnych przetwarzamy Pani/Pana numeru telefonu lub adresu e-mail, który wykorzystywany będzie wyłącznie w celu poinformowania o dostępności wyników badań, przypomnienia o zaplanowanej wizycie, zabiegu lub przekazania informacji o odwołaniu wizyt (art. 6 ust. 1 pkt f rozporządzenia RODO).

Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy również w związku z prowadzeniem ksiąg rachunkowych

lub rozliczeń podatkowych, tj. m.in. w związku np. z wystawieniem faktur za wykonane usługi (art. 6 ust. 1 pkt c rozporządzenia RODO w związku z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości).
Dane osobowe przetwarzamy w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wskazania faktów, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami co jest naszym oraz Pani/Pana prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 pkt f rozporządzenia RODO).

IV. Odbiorcy danych

Dane osobowe udostępnione przez Panią/Pana możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
Narodowemu Funduszowi Zdrowia oraz innym uprawnionym na mocy ustawy organom i instytucjom. Dane udostępniane również będą podmiotom z którymi podpisano umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, takim m.in. jak:

 • inne podmioty medyczne wykonujące usługi dla Przychodni,
 • laboratoria diagnostyczne,
 • dostawcy usług i rozwiązań technicznych lub organizacyjnych czyli np. frmy IT lub serwisysprzętu medycznego,
 • kancelarie prawne realizujące pomoc prawną dla Przychodni.Dane udostępniane będą również osobom i instytucjom upoważnionym przez Panią/Pana do wglądu do dokumentacji medycznej.V. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowychDane osobowe udostępnione przez Panią/Pana nie będą przekazywane poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.VI. Okres przechowywania danychPani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
  – 20 lat w przypadku dokumentacji medycznej oraz dokumentacji medycyny pracy (za wyjątkami określonymi w art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Dz. U. z 2017, poz. 1318 t.j. oraz §12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy, sposobu jej prowadzenia i przechowywania oraz wzorów stosowanych dokumentów),

– 22 lat – dokumentacja medyczna dziecka wytworzona w okresie do ukończenia przez nie drugiego roku życia,
– 10 lat w przypadku zdjęć rentgenowskich,
– 5 lat w przypadku skierowań lub zleceń lekarskich,

licząc od początku roku następującego po roku, w którym zostało Pani/Panu udzielone świadczenie zdrowotne.
Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzane będą przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

VII. Twoje prawa

Przysługuje Pani/Panu:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo do usunięcia danych, jeżeli Pana/Pani zdaniem nie ma podstaw do tego abyPrzychodnia je przetwarzała, z zastrzeżeniem, że prawo do bycia zapomnianym nie znajduje zastosowania wobec danych osobowych Pacjentów przetwarzanych na podstawie art. 9 ust. 2 lit h RODO, w tym w szczególności wobec danych przetwarzanych w ramach dokumentacji medycznej i innych przetwarzanych w oparciu o ww. przesłankę, w związku z powyższym żądanie ich usunięcia spotka się z odmową zrealizowania przez cały wymagany przepisami prawa okres archiwizacji dokumentacji medycznej,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z wyłączeniem przetwarzania danych osobowych w ramach dokumentacji medycznej i innych przetwarzanych w oparciu o ww. przesłankę,Przysługuje Pani/Panu także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub innego organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia RODO.Szczegóły i wskazówki jak wykonywać swoje prawa można znaleźć na naszej stronie internetowej pod adresem: www.gplek.pl/prawajednostki,253
  W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: iodo@gplek.pl

VIII. Informacja o wymogu dobrowolności podania danych

Podane przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym w przypadku skorzystania z wykonania świadczeń medycznych, w związku z powyższym w przypadku odmowy podania tych danych, konsekwencją będzie nieudzielenie świadczenia medycznego za wyjątkiem stanów nagłych, zagrożenia życia lub zdrowia. W pozostałych przypadkach podanie takich danych jak numer telefonu lub adres e-mail jest dobrowolne, jednak straci Pani/Pan możliwość przypomnienia o terminie wizyty lekarskiej lub otrzymania innej informacji związane m.in. z przebiegiem leczenia np. poinformowania o możliwości odbioru wyniku badań.

IX. Dane dotyczące proflowania danych

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały proflowaniu przez Garnizonową Przychodnię Lekarską Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Modlinie.