Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

Garnizonowa Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Modlinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie
w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.gplek.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2015-01-03.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-17.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Użytkownik może skorzystać z menu dostępności klikając na ikonę znajdującą się w prawym górnym rogu ekranu. Menu dostępności można uruchomić dodatkowo używając skrótu klawiaturowego CTRL + U. Po serwisie można poruszać się za pomocą myszki lub klawiatury. Klawisz „TAB” lub kursowy – strzałka w górę, strzałka
w dół, pozwala na wybranie każdej z dostępnych funkcji, np. zmianę wielkości czcionki lub zmianę kontrastu.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Tomasz Bochenekt.bochenek@gplek.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 22 713 48 34. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Skróty klawiszowe służące przemieszczaniu się po elementach strony internetowej

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Dodatkowo można uruchomić menu dostępności używając skrótu klawiaturowego CTRL + U.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Garnizonowa Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Modlinie zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Garnizonowa Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Modlinie niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Garnizonowa Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Modlinie zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Rzecznik praw obywatelskich

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich dostępna jest pod adresem: https://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

W Garnizonowej Przychodni Lekarskiej Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Modlinie zapewniamy dostępność architektoniczną na poziomie:


Przychodnia przy ul. 29 Listopada 105, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki

  • podjazd dla wózków inwalidzkich
  • toalety dla osób niepełnosprawnych
  • winda osobowa
  • wyznaczone miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych

Przychodnia przy ul. Obrońców Modlina 83, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki

  • wejście na poziomie 0 (parter)
  • toalety dla osób niepełnosprawnych

Powiadomienia o braku dostępności

W przypadku braku dostępności cyfrowej skontaktuj się z osobą odpowiedzialną. Osobą kontaktową w tej sprawie jest Tomasz Bochenek t.bochenek@gplek.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 22 713 48 34. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.