OGŁOSZENIE


Dyrektor Garnizonowej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Modlinie

ul. 29 Listopada 105, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki


ogłasza konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej


na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej
(Dz. U. z 2021 r., poz. 711 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1 Ustawy z dnia
27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2020r., poz.1398 z późn. zm.)

w trybie konkursu ofert


Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych GPLek/KO/06/2021.

I. Przedmiot zamówienia:

wykonywanie świadczeń w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w poradni otolaryngologicznej w zakresie:

 1. Lekarza specjalisty laryngologa (otolaryngologa),

  Świadczenia zdrowotne udzielane będą w dni robocze w godzinach 8.00 – 18.00. Miejscem udzielania świadczeń jest poradnia chirurgii ogólnej GPL SPZOZ w Modlinie, ul. 29 Listopada 105, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki.


II. Miejsce i czas ukazania się ogłoszenia:

 1. Ogłoszenie zostało zamieszczone w dniu 29.10.2021 r. na tablicy informacyjnej i stronie internetowej Garnizonowej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Modlinie.

 2. Przewidywany okres obowiązywania umowy od 22.11.2021 r. do 31.12.2023 r. lub zgodnie z ustaleniami stron umowy. Szacunkowa liczba osób ubezpieczonych, objętych opieką zakładu 4000 osób.

 3. Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert można się zapoznać w siedzibie Garnizonowej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Modlinie przy ul. 29 Listopada 105, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki w godz. od 8.00 do 15.00, sekretariat.

 4. Ofertę należy składać w formie pisemnej w zaklejonej ofercie, oznaczonej napisem ,, KONKURS OFERT GPLek/KO/06/2021” do dnia 16.11.2021 r. do godz. 11.00, ul. 29 Listopada 105, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki
  w sekretariacie, II piętro.

 5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie udzielającego zamówienia w dniu 16.11.2021r. o godz.13.30.

 6. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu do dnia 18.11.2021r.
  do godz.: 15.00. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kilku ofert
  w celu wykonania w całości przedmiotu zamówienia.

 7. Termin związania ofertą – 30 dni od upływu terminu składania ofert.


III. Środki odwoławcze przysługujące Oferentowi.

 1. Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej
  (Dz. U. z 2021 r., poz. 711 z późn. zm.) oraz art. 152 , 153 ustawy z dnia 27.08.2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz.1398 z późn. zm.) oferentowi w toku postępowania konkursowego przysługuje prawo do złożenia do Komisji Konkursowej protestu w terminie 7 dni roboczych od dnia zaskarżonej czynności, nie później jednak niż do czasu zakończenia postępowania.

 2. Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r., poz. 711 z późn. zm.) oraz art. 152 i 154 ustawy z dnia 27.08.2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków (Dz. U. z 2020 r., poz.1398 z późn. zm.) oferentowi w toku postępowania konkursowego przysługuje prawo do złożenia do Udzielającego Zamówienie odwołania w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania.

 3. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.