Udzielający zamówienia:

Garnizonowa Przychodnia Lekarska SPZOZ w Modlinie

ul. 29 Listopada 105, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki

Tel.: 22 713 48 34 , fax: 22 713 00 53

numer sprawy: GPLek./KO/11/2021

z dnia 26 listopada 2021 r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Działając na podstawie Regulaminu przeprowadzania konkursów ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Garnizonowej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Modlinie,

DYREKTOR

Garnizonowej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Modlinie,

zaprasza

do składania ofert w konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych dla Garnizonowej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Modlinie

 1. Przewiduje się zawarcie umowy w okresie od dnia 01.01.2022 r. do 31.12.2024 r.

 2. Szczegółowe warunki konkursu ofert, formularz oferty, projekt umowy oraz pozostałe materiały można uzyskać w gabinecie Nr 204 w budynku Nr 105 przy ul. 29 Listopada 105, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki w godzinach: 8:30-15:00 od poniedziałku do piątku, a także pobrać ze strony internetowej Udzielającego zamówienie w zakładce „KONKURSY OFERT”

 3. Osobą upoważnioną do kontaktów z Przyjmującymi zamówienie jest:

  1. Pan Tomasz BOCHENEK, w godzinach 8:30-15:00 od poniedziałku do piątku,
   tel. 22 713 48 34, fax 22 713 00 53, e-mail:
   t.bochenek@gplek.pl

  2. Pan Damian BISIALSKI, w godzinach 8:30-15:00 od poniedziałku do piątku,
   tel. 22 713 48 34, fax 22 713 00 53, e-mail:
   d.bisialski@gplek.pl

 4. Oferty należy składać w rejestracji Przychodni do dnia 10.12.2021 r. do godziny 11:00 w nieprzeźroczystej kopercie z dopiskiem:

GARNIZONOWA PRZYCHODNIA LEKARSKA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W MODLINIE
05-160 NOWY DWÓR MAZOWIECKI UL. 29 LISTOPADA 105

NUMER SPRAWY:
GPLek/KO/11/2021 WYKONAWCA:
………………………………………………..…………

(pieczęć)

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych dla Garnizonowej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Modlinie

NIE OTWIERAĆ DO DNIA:
10 grudnia 2021 r. DO GODZINY 12:00

 1. Oferty można również składać elektronicznie na adres dzp@gplek.pl w terminie
  do dnia
  10.12.2021 r. do godziny 11:00 zgodnie z zasadami określonymi w SWKO.

 2. Otwarcie ofert nastąpi w budynku GPL SPZOZ w Modlinie przy ul. 29 Listopada
  105 w Nowym Dworze Mazowieckim w dniu
  10.12.2021 r. o godzinie: 12:00

 3. Termin związania oferta wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 4. Informacje o rozstrzygnięciu konkursu ofert Udzielający zamówienia roześle faxem lub droga elektroniczną do Przyjmujących zamówienie, który złożyli oferty a także umieści na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia oraz na stronie internetowej pod adresem www.gplek.pl.

 5. Rozstrzygnięcie nastąpi najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od dnia otwarcia ofert.

 6. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do zmiany terminów, odwołania konkursu lub pozostawienia ofert bez rozstrzygnięcia – bez podania przyczyny, jak również do unieważnienia konkursu w każdym czasie bez podawania uzasadnienia.

 7. Przyjmującym zamówienie przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych
  w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

Załączniki do postępowania:

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (.PDF)

1. Zał. nr 1 – FORMULARZ OFERTOWY (.xls),

2. Zał. nr 2 – OŚWIADCZENIE (.doc),

3. Zał. nr 3 – WZÓR UMOWY – KOREKTA(.pdf) – korektę opublikowano w dniu 6 grudnia 2021 r.

4. Zał. nr 4 – OŚWIADCZENIE RODO (.doc),

5. Zał. nr 5 – WZÓR UMOWY POWIERZENIA (.doc).

6. Odpowiedzi na pytania do SWKO (.pdf)

Informacje z prowadzonego postępowania:

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (.pdf) – opublikowano w dniu 10 grudnia 2021 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA (.pdf) – opublikowano w dniu 13 grudnia 2021 r.