bip

Działalność Przychodnidata: 2020-06-26

Uprzejmie informujemy Pacjentów, że w dalszym ciągu w Polsce nie został odwołany stan epidemii SARS-CoV-2, w związku z powyższym nadal obowiązują zaostrzenia sanitarne dotyczące...
więcej

Rejestracja

Rejestracja

Zapraszamy do rejestracji wizyt w naszej przychodni drogą elektroniczną. Prosimy o przesyłanie zapytań o terminy wizyt na adres rejestracja@gplek.pl  Uprzejmie informujemy, że wysłanie zapytania, nie powoduje automatycznego zapisania na żądany termin. Informujemy, że ostatecznej rejestracji można dokonać będąc naszym zweryfikowanym pacjentem.

zarejestruj się

Zakres badań

Zakres badań

Sprawdź wyniki badań laboratoryjnych online! szczegóły pod adresem: www.wyniki.diag.pl   oraz w rejestracji lub punkcie pobrań  Istnieje również możliwość wykonania następujących badań lub zabiegów: EKG, ECHO, USG, EMG, RTG, spirometria, audiometria, kriochirurgia w zakresie dermatologii, pełen zakres badań laboratoryjnych.

sprawdź Zakres badań

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Szanowny Pacjencie, mając na względzie uregulowania zawarte w art. 13 ust. 1 oraz 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej rozporządzeniem RODO informujemy, że przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe . Szczegóły w zakresie tego przetwarzania, zostają określone poniżej: I. Administrator danych osobowych administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Garnizonowa Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Modlinie z siedzibą przy ul. 29 Listopada 105, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki, KRS: 0000187145, NIP: 5311422527, REGON: 014825505 zwana dalej Przychodnią. II. Inspektor Ochrony Danych powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym możesz skontaktować się w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji praw: Tomasz Bochenek, e-mail.: iodo @gplek.pl , lub listownie na adres określony w punkcie I. III. Cele i podstawy przetwarzania dane osobowe są przetwarzane w celu wykonywania działalności leczniczej, w tym udzielania świadczeń zdrowotnych, prowadzenia dokumentacji medycznej lub wykonywania innych ciążących na administratorze obowiązkach określonych w przepisach prawa. Przetwarzanie odbywa się zarówno podczas procesu rejestracji jak udzielania świadczenia zdrowotnego w gabinecie lekarskim, zabiegowym, diagnostycznym oraz pielęgniarskim i położniczym (art. 6 ust. 1 pkt d, art. 9 ust. 2 pkt c i h rozporządzenia RODO). Dodatkowo w celu usprawnienia procesu udzielania świadczeń zdrowotnych przetwarzamy Pani/Pana numeru telefonu lub adresu e-mail, który wykorzystywany będzie wyłącznie w celu poinformowania o dostępności wyników badań, przypomnienia o zaplanowanej wizycie, zabiegu lub przekazania informacji o odwołaniu wizyt (art. 6 ust. 1 pkt f rozporządzenia RODO). Pani/Pana dane osobowe przetwarza my również w związku z prowadzeniem ksiąg rachunkowych lub rozliczeń podatkowych, tj. m.in. w związku np. z wystawieniem faktur za wykonane usług i (art. 6 ust. 1 pkt c rozporządzenia RODO w związku z ustaw ą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ). Dane osobowe przetwarzamy w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wskazania faktów, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami co jest naszym oraz Pani/Pana prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 pkt f rozporządzenia RODO). IV. Odbiorcy danych Dane osobowe udostępnione przez Panią/Pana możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: Narodowemu Funduszowi Zdrowia oraz innym uprawnionym na mocy ustawy organom i instytucjom. Dane udostępniane również będą podmiotom z którymi podpisano umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, takim m.in. jak: inne podmioty medyczne wykonujące usługi dla Przychodni, laboratoria diagnostyczne, dostawcy usług i rozwiązań technicznych lub organizacyjnych czyli np. firmy IT lub serwisy sprzętu medycznego, kancelarie prawne realizujące pomoc prawną dla Przychodni. Dane udostępniane będą również osobom i instytucjom upoważnionym przez Panią/Pana do wglądu do dokumentacji medycznej. V. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych Dane osobowe udostępnione przez Panią/Pana nie będą przekazywane poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego. VI. Okres przechowywania danych Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: - 20 lat w przypadku dokumentacji medycznej oraz dokumentacji medycyny pracy (za wyjątkami określonymi w art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Dz. U. z 2017, poz. 1318 t.j. oraz §12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy, sposobu jej prowadzenia i przechowywania oraz wzorów stosowanych dokumentów), - 22 lat - dokumentacja medyczna dziecka wytworzona w okresie do ukończenia przez nie drugiego roku życia, - 10 lat w przypadku zdjęć rentgenowskich, - 5 lat w przypadku skierowań lub zleceń lekarskich, licząc od początku roku następującego po roku, w którym zostało Pani/Panu udzielone świadczenie zdrowotne. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwa rzane będą przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. VII. Twoje prawa Przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych, jeżeli Pana/Pani zdaniem nie ma podstaw do tego aby Przychodnia je przetwarzała, z zastrzeżeniem, że prawo do bycia zapomnianym nie znajduje zastosowania wobec danych osobowych Pacjentów przetwarzanych na podstawie art. 9 ust. 2 lit h RODO, w tym w szczególności wobec danych przetwarzanych w ramach dokumentacji medycznej i innych przetwarzanych w oparciu o ww. przesłankę, w związku z powyższym żądanie ich usunięcia spotka się z odmową zrealizowania przez cały wymagany przepisami prawa okres archiwizacji dokumentacji medycznej, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z wyłączeniem przetwarzania danych osobowych w ramach dokumentacji medycznej i innych przetwarzanych w oparciu o ww. przesłankę, Przysługuje Pani/Panu także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub innego organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia RODO. Szczegóły i wskazówki jak wykonywać swoje prawa można znaleźć na naszej stronie internetowej pod adresem: www.gplek.pl/ prawajednostki,253 W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: iodo@gplek.pl VIII. Informacja o wymogu dobrowolności podania danych Podane przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym w przypadku skorzystania z wykonania świadczeń medycznych, w związku z powyższym w przypadku odmowy podania tych danych, konsekwencją będzie nieudzielenie świadczenia medycznego za wyjątkiem stanów nagłych, zagrożenia życia lub zdrowia. W pozostałych przypadkach podanie takich danych jak numer telefonu lub adres e-mail jest dobrowolne, jednak straci Pani/Pan możliwość przypomnienia o terminie wizyty lekarskiej lub otrzymania innej informacji związane m.in. z przebiegiem leczenia np. poinformowania o możliwości odbioru wyniku badań. IX. Dane dotyczące profilowania danych Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu przez Garnizonową Przychodnię Lekarską Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Modlinie.  i Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Gabinecie Medycyny Szkolnej Szanowni Państwo, mając na względzie uregulowania zawarte w art. 13 ust. 1 oraz 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej rozporządzeniem RODO informujemy, że przetwarzamy dane osobowe Państwa dzieci w Gabinecie Medycyny Szkolnej . Szczegóły w zakresie tego przetwarzania, zostają określone poniżej: I. Administrator danych osobowych administratorem danych osobowych jest Garnizonowa Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Modlinie z siedzibą przy ul. 29 Listopada 105, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki, KRS: 0000187145, NIP: 5311422527, REGON: 014825505, zwana dalej Przychodnią. II. Inspektor Ochrony Danych powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym możecie Państwo skontaktować się w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji praw: Tomasz Bochenek, e-mail.: iodo @gplek.pl , lub listownie na adres określony w punkcie I. III. Cele i podstawy przetwarzania dane osobowe są przetwarzane w celu wykonywania działalności leczniczej, w tym udzielania świadczeń zdrowotnych, prowadzenia dokumentacji medycznej lub wykonywania innych ciążących na administratorze obowiązkach określonych w przepisach prawa. (art. 6 ust. 1 pkt d, art. 9 ust. 2 pkt c i h rozporządzenia RODO). Dodatkowo przetwarzamy numer y telefon ów r odziców lub przedstawicieli ustawowych , w celu poinformowania o stanie zdrowia ich dzieci. (art. 6 ust. 1 pkt f rozporządzenia RODO). Dane osobowe przetwarzamy w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wskazania faktów, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami co jest naszym oraz Państwa prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 pkt f rozporządzenia RODO). IV. Odbiorcy danych Dane osobowe udostępnione przez Państwa możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: Narodowemu Funduszowi Zdrowia oraz innym uprawnionym na mocy ustawy organom i instytucjom, Dane udostępniane będą również osobom i instytucjom upoważnionym przez Państwa do wglądu do dokumentacji medycznej. V. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych Dane osobowe udostępnione przez Państwa nie będą przekazywane poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego. VI. Okres przechowywania danych Dane osobowe Państwa dzieci będą przechowywane przez okres: - 20 lat w przypadku dokumentacji medycznej (za wyjątkami określonymi w art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Dz. U. z 2017, poz. 1318 t.j. ), - 5 lat w przypadku skierowań lub zleceń lekarskich, licząc od początku roku następującego po roku, w którym zostało udzielone świadczenie zdrowotne. VII. Twoje prawa Przysługuje Państwu: prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych, prawo do usunięcia danych, jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, aby Przychodnia je przetwarzała, z zastrzeżeniem, że prawo do bycia zapomnianym nie znajduje zastosowania wobec danych osobowych Pacjentów przetwarzanych na podstawie art. 9 ust. 2 lit h RODO, w tym w szczególności wobec danych przetwarzanych w ramach dokumentacji medycznej i innych przetwarzanych w oparciu o ww. przesłankę, w związku z powyższym żądanie ich usunięcia spotka się z odmową zrealizowania przez cały wymagany przepisami prawa okres archiwizacji dokumentacji medycznej, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z wyłączeniem przetwarzania danych osobowych w ramach dokumentacji medycznej i innych przetwarzanych w oparciu o ww. przesłankę, Przysługuje Państwu także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub innego organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia RODO. Szczegóły i wskazówki jak wykonywać swoje prawa można znaleźć na naszej stronie internetowej pod adresem: www.gplek.pl/ prawajednostki,253 W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: iodo@gplek.pl VIII. Informacja o wymogu dobrowolności podania danych Podane przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym w przypadku skorzystania z wykonania świadczeń medycznych, w związku z powyższym w przypadku odmowy podania tych danych, konsekwencją będzie nieudzielenie świadczenia medycznego z wyjątkiem stanów nagłych, zagrożenia życia lub zdrowia. Ponadto dane osobowe będą przekazywane Przychodni na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 11 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (T.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i poz. 2203 oraz z 2018 r. poz. 1000 i poz. 1290.) przez Dyrektora szkoły celem prawidłowej realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą. W pozostałych przypadkach podanie takich danych jak numer telefonu jest dobrowolne, jednak stracą Państwo możliwość osobistego poinformowania o stanie zdrowia dziecka przez pielęgniarkę szkolną, gdy zaistnieje taka potrzeba. IX. Dane dotyczące profilowania danych Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu przez Garnizonową Przychodnię Lekarską Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Modlinie.

dowiedz się więcej

Garnizonowa przychodnia lekarska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Modlinie

29 Listopada 105

05-160 Nowy Dwór Mazowiecki

Rejestracja ogólna:

Tel: 22 713-48-39

Rejestracja do stomatologii:

Tel:  22 713-05-44

Rejestracja na zabiegi fizjoterapeutyczne:

Tel: 22 713-48-23

Rejestracja Medycyna Pracy:

Tel: 22 713-43-70

Zapraszamy do przychodni

Przychodnia Czynna w godzinach 8:00 - 18:00