OGŁOSZENIE

Dyrektor Garnizonowej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Modlinie, 29 Listopada 105, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki

ogłasza konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji ambulatoryjnej

na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej
(Dz. U. z 2021 r., poz. 711 z późn. zm.)

oraz art. 146 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( t. j. Dz. U. z 2020r., poz.1398 z późn. zm.)

w trybie konkursu ofert

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych GPLek/KO/01/2022.

Przedmiot zamówienia:

wykonywanie świadczeń w ramach ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej w zakresie:

 1. mgr fizjoterapii z co najmniej 3 letnim doświadczeniem jako fizjoterapeuta,
 2. mgr fizjoterapii.

Świadczenia zdrowotne udzielane będą w dni robocze  w godzinach:

Poniedziałek   7.30 – 17.30

Wtorek           8.00 – 18.00

Środa              8.00 – 18.00

Czwartek           8.00 – 18.00

Piątek              7.30 – 17.30

Miejscem udzielania świadczeń jest pracownia fizjoterapii GPL SPZOZ w Modlinie,
ul. 29 Listopada 105, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki.

Miejsce i czas ukazania się ogłoszenia:

Ogłoszenie zostało zamieszczone w dniu 09.02.2022 r. na tablicy informacyjnej i stornie internetowej Garnizonowej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Modlinie.

 • Przewidywany okres obowiązywania umowy od 01.03.2022 r. do 31.12.2023 r. lub zgodnie z ustaleniami stron umowy.
 • Szacunkowa liczba osób ubezpieczonych, objętych opieką zakładu  4000 osób.
 • Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert można się zapoznać w siedzibie Garnizonowej  Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Modlinie przy ul. 29 Listopada 105, 05-160  Nowy Dwór  Mazowiecki w godz. od 8.00 do 15.00, sekretariat.
 • Ofertę należy składać w formie pisemnej w zaklejonej ofercie, oznaczonej napisem
  ,, KONKURS OFERT GPLek/KO/01/2022”  do dnia 23.02.2022 r. do godz. 11.00,
  29 Listopada 105, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki
  w sekretariacie, II piętro.
 • Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie udzielającego zamówienia w dniu 02.2022r. o godz.13.00.
 • Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu w dniu 02.2022r. o godz. 14.00. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kilku ofert w celu wykonania w całości przedmiotu zamówienia.
 • Termin związania ofertą – 30dni od upływu terminu składania ofert.

Środki odwoławcze przysługujące Oferentowi.

 1. Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r., poz. 711 z późn. zm.) oraz art. 152 , 153 ustawy z dnia 27.08.2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej  finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz.U. z 2020r., poz.1398 z późn. zm.) oferentowi w toku postępowania konkursowego przysługuje prawo do złożenia do Komisji  Konkursowej protestu w terminie 7 dni roboczych od dnia zaskarżonej czynności, nie później  jednak niż do czasu zakończenia postępowania.
 2. Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r., poz. 711 z późn. zm.) oraz art. 152 i 154 ustawy z dnia 27.08.2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej  finansowanych ze środków (Dz. U. z 2020 r., poz.1398 z późn. zm.) oferentowi w toku postępowania konkursowego przysługuje prawo
  do złożenia do  Udzielającego Zamówienie odwołania w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu  postępowania.
 3. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz  przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 1. SWKO
 2. FORMULARZ OFERTOWY
 3. PROJEKT UMOWY