OGŁOSZENIE

Dyrektor Garnizonowej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Modlinie

ul. 29 Listopada 105, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki

ogłasza konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej
(Dz. U. z 2020 r., poz. 295 z późn. zm.)

oraz art. 146 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( t. j. Dz. U. z 2020r., poz.1398 z późn. zm.)

w trybie konkursu ofert

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych GPLek/KO/02/2021.

 1. Przedmiot zamówienia: wykonywanie świadczeń w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w poradni neurologicznej w zakresie:

Lekarza specjalisty neurologii

Świadczenia zdrowotne udzielane będą w dni robocze w godzinach 8.00 – 18.00.

Miejscem udzielania świadczeń jest poradnia neurologiczna GPL SPZOZ w Modlinie,
ul. 29 Listopada 105, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki.

II. Miejsce i czas ukazania się ogłoszenia: Ogłoszenie zostało zamieszczone w dniu 03.02.2021 r. na tablicy informacyjnej i stornie internetowej Garnizonowej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Modlinie.

 1. Przewidywany okres obowiązywania umowy od 01.03.2021 r. do 31.12.2023 r. lub zgodnie z ustaleniami stron umowy.

 2. Szacunkowa liczba osób ubezpieczonych, objętych opieką zakładu 4000 osób.

 3. Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert można się zapoznać w siedzibie Garnizonowej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Modlinie przy ul. 29 Listopada 105, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki w godz. od 8.00 do 15.00.

 4. Ofertę należy składać w formie pisemnej w zaklejonej ofercie, oznaczonej napisem ,, KONKURS OFERT GPLek/KO/02/2021” do dnia 17.02.2021 r. do godz. 11.00, ul. 29 Listopada 105, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki
  w sekretariacie, II piętro.

 5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie udzielającego zamówienia
  w dniu 17.02.2021r. o godz.13.30.

 6. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu w dniu 18.02.2021r. o godz. 15.00. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kilku ofert w celu wykonania w całości przedmiotu zamówienia.

 7. Termin związania ofertą – 30 dni od upływu terminu składania ofert.

IV. Środki odwoławcze przysługujące Oferentowi.

 1. Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 295 z późn. zm.) oraz art. 152 , 153 ustawy z dnia 27.08.2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz.U. z 2020r., poz.1398 z późn. zm.) oferentowi w toku postępowania konkursowego przysługuje prawo do złożenia do Komisji Konkursowej protestu w terminie 7 dni roboczych od dnia zaskarżonej czynności, nie później jednak niż do czasu zakończenia postępowania.

 2. Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności (Dz. U. z 2020 r., poz. 295) oraz art. 152 i 154 ustawy z dnia 27.08.2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków (Dz. U. z 2018 r., poz.1510 z późn. zm.) oferentowi w toku postępowania konkursowego przysługuje prawo
  do złożenia do Udzielającego Zamówienie odwołania w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania.

 3. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

DOKUMENTY:

 1. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT
 2. FORMULARZ OFERTOWY
 3. WZÓR UMOWY

4. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY