DYREKTOR

GARNIZONOWEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU

OPIEKI ZDROWOTNEJ W MODLINIE

05-160 Nowy Dwór Mazowiecki ul. 29 Listopada 105

www.gplek.pl;

tel.  22 713 48 34, fax  22 713 00 53

na podstawie  art. 49 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 991 z późn. zm.)

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO ZASTĘPCY DYREKTORA DO SPRAW LECZNICTWA

1.        Przedmiotem konkursu jest wybór kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa.

2.        Ogólne informacje dotyczące Konkursu są w niniejszym ogłoszeniu, które zostało  opublikowane w BIP MON, na stronie internetowej www.gplek.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Garnizonowej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Modlinie

Wymagania formalne na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa: 

         tytuł zawodowy lekarza, lekarza dentysty i tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia
w dziedzinie medycyny,

         minimum 8 lat pracy w zawodzie.

     Podstawą rozpatrzenia oferty jest złożenie następujących dokumentów:

         podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,

         dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, w tym prawo wykonywania zawodu, uzyskania tytułu specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie medycyny oraz dokumenty potwierdzające liczbę lat pracy w zawodzie.

         opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,

         inne dokumenty, w szczególności  potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,

         kopie wszystkich dokumentów powinny być poświadczone „za zgodność z oryginałem”, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej  kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów;

         oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu  zajmowania określonego stanowiska,

         oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa.

1.        Dokumenty należy złożyć w zaklejonej kopercie z napisem „Konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa w Garnizonowej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Modlinie z podaniem danych tj. imię i nazwisko, adres
do korespondencji oraz dane kontaktowe (telefon, adres e-mail).

2.        Dokumenty należy składać osobiście lub listownie (decyduje data wpływu) na adres Garnizonowej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Modlinie w terminie do dnia 01.04.2024 r. do godziny 14:00 w sekretariacie Przychodni, pok. 202, II piętro.

3.        Każdemu kandydatowi zgłaszającemu się do konkursu udostępnia się jednakowe dla wszystkich kandydatów materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego. Dokumenty są udostępnione do wglądu w sekretariacie Garnizonowej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Modlinie, pok 202, II piętro.
w dniach roboczych w godzinach 10:00 – 13:00.

4.        Proponowane posiedzenie komisji konkursowej, na którym rozpatrywane będą kandydatury oraz prowadzone rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, odbędzie się w Garnizonowej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Modlinie
w terminie 8.04.2024 r. o godzinie 10.00.

5.        Z kandydatem wybranym przez komisję konkursową i zaakceptowanym przez Dyrektora Garnizonowej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Modlinie zostanie nawiązany stosunek pracy w trybie art. 49 ust.6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej na okres 6 lat.

6.        Planowane jest zawarcie umowy w niepełnym wymiarze czasu pracy – ½ etatu.