OGŁOSZENIE

Dyrektor Garnizonowej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Modlinie

ul. 29 Listopada 105, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki

OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 633 z późn. zm.)

oraz

w związku z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2561 z późn. zm.)

w trybie konkursu ofert

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych GPLek/KO/12/2023.

 

I. Przedmiot zamówienia: wykonywanie świadczeń gwarantowanych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej .

 1. lekarza specjalisty pediatry,
 2. lekarza POZ.

Świadczenia zdrowotne udzielane będą w dni robocze  (5 dni w tygodniu) w godzinach
8.00 – 18.00.

Miejscem udzielania świadczeń jest poradnia POZ GPL  SPZOZ w Modlinie,
ul. 29 Listopada 105 i ul. Obrońców Modlina 83, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki.

II. Miejsce i czas ukazania się ogłoszenia.

Ogłoszenie zostało zamieszczone w dniu 13.12.2023 r. na tablicy informacyjnej i stronie internetowej Garnizonowej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Modlinie.

 • Przewidywany okres obowiązywania umowy od 01.01.2024 r. do 31.12.2025 r. lub zgodnie z ustaleniami stron umowy.
 • Szacunkowa liczba osób ubezpieczonych, objętych opieką zakładu 5 000 osób.
 • Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert można się zapoznać w siedzibie Garnizonowej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Modlinie przy ul. 29 Listopada 105, 05-160  Nowy Dwór  Mazowiecki w godz. od 8.00 do 15.00.
 • Ofertę należy składać w formie pisemnej w zaklejonej ofercie, oznaczonej napisem ,,KONKURS OFERT GPLek/KO/12/2023” do dnia 28.12.2023 r. do godz. 10.00, ul. 29 Listopada 105, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki w sekretariacie, II piętro.
 • Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie udzielającego zamówienia w dniu 12.2023 r.
  o godz. 11.00.
 • Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu w dniu 12.2023 r. o godz. 11.30. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kilku ofert w celu wykonania w całości przedmiotu zamówienia.
 • Termin związania ofertą – 30 dni od upływu terminu składania ofert.

III.     Środki odwoławcze przysługujące Oferentowi.

 1. Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U.
  z 2022 r., poz. 633) oraz art. 152, 153  ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej  finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1285
  z późn. zm.) oferentowi w toku postępowania konkursowego przysługuje prawo do złożenia do Komisji  Konkursowej protestu w terminie 7 dni roboczych od dnia zaskarżonej czynności, nie później  jednak niż do czasu zakończenia postępowania.
 2. Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej t.j. Dz. U.
  z 2022 r., poz. 633)  oraz art. 152 i 154 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej  finansowanych ze środków (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1285 z późn. zm.) oferentowi w toku postępowania konkursowego przysługuje prawo do złożenia do Udzielającego Zamówienie odwołania w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia
  o rozstrzygnięciu  postępowania.
 3. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Załączniki:

 1. SWKO
 2. Formularz oferty
 3. Projekt umowy

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERT