OGŁOSZENIE

Dyrektor Garnizonowej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Modlinie

ul. 29 Listopada 105, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki

OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE
Ambulatoryjnej Opieki Psychiatrycznej dla dorosłych

na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej
(t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 633 z późn. zm.)

oraz

w związku z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2561 z późn. zm.)

w trybie konkursu ofert

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych GPLek/KO/10/2023.

 1. Przedmiot zamówienia: wykonywanie świadczeń w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej:
 1. w poradni zdrowia psychicznego – lekarz specjalista psychiatrii,
 2. w poradni zdrowia psychicznego – specjalista psychologii klinicznej lub psycholog kliniczny

Świadczenia zdrowotne udzielane będą w dni robocze w godzinach 8.00 – 21.00.

Miejscem udzielania świadczeń są poradnia zdrowia psychicznego znajdujące się pod adresem:
ul. Obrońców Modlina 83, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki.

 1. Miejsce i czas ukazania się ogłoszenia.

Ogłoszenie zostało zamieszczone w dniu 06.12.2023 r. na tablicy informacyjnej i stornie internetowej Garnizonowej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Modlinie.

 1. Przewidywany okres obowiązywania umowy od 01.01.2024 r. do 31.12.2026 r. lub zgodnie z ustaleniami stron umowy.
 2. Szacunkowa liczba osób ubezpieczonych, objętych opieką zakładu 6 000 osób.
 3. Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert można się zapoznać w siedzibie Garnizonowej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Modlinie przy ul. 29 Listopada 105, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki, Administracja, w godz. od 8.00 do 15.00.
 4. Ofertę należy składać w formie pisemnej w zaklejonej ofercie, oznaczonej napisem ,,KONKURS OFERT GPLek/KO/10/2023” do dnia 20.12.2023 r. do godz. 10.00,
  ul. 29 Listopada 105, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki w sekretariacie, II piętro.
 5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie udzielającego zamówienia w dniu 20.12.2023 r.
  o godz. 11.00.
 • Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu w dniu 20.12.2023 r. o godz. 11.30. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kilku ofert w celu wykonania w całości przedmiotu zamówienia.
 • Termin związania ofertą – 30 dni od upływu terminu składania ofert.

III. Środki odwoławcze przysługujące Oferentowi.

 1. Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U.
  z 2022 r., poz. 633 z późn. zm.) oraz art. 152, 153 ustawy z dnia 27.08.2004 r.
  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U.
  z 2022 r. poz. 2561 z późn. zm.) oferentowi w toku postępowania konkursowego przysługuje prawo do złożenia do Komisji Konkursowej protestu w terminie 7 dni roboczych od dnia zaskarżonej czynności, nie później jednak niż do czasu zakończenia postępowania.
 2. Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej t.j. Dz. U.
  z 2022 r., poz. 633 z późn. zm.) oraz art. 152 i 154 ustawy z dnia 27.08.2004 r.
  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U.
  z 2022 r. poz. 2561 z późn. zm.) oferentowi w toku postępowania konkursowego przysługuje prawo do złożenia do Udzielającego Zamówienie odwołania w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania.
 3. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

 

Załączniki:

 1. SWKO
 2. Formularz ofertowy
 3. Projekt umowy 

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERT