OGŁOSZENIE

Dyrektor Garnizonowej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Modlinie

ul. 29 Listopada 105, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki

OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE

LECZNICTWA STOMATOLOGICZNEGO

na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 633 z późn. zm.)

oraz

w związku z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1285 z późn. zm.) 

w trybie konkursu ofert 

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych GPLek/KO/10/2022. 

I.         Przedmiot zamówienia: udzielania świadczeń zdrowotnych w Poradni Stomatologicznej w zakresie:

1)         świadczeń ogólnostomatologicznych dla dorosłych,

2)        świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do lat 18,

3)        świadczeń chirurgii stomatologicznej i periodontologii,

4)        świadczeń ortodontycznych dla dzieci i młodzieży.

Świadczenia zdrowotne udzielane będą w dni robocze  w godzinach 8.00 – 20.00.

Miejscem udzielania świadczeń jest poradnia stomatologiczna GPL SPZOZ w Modlinie,
ul. Obrońców Modlina 83, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki.

II.       Miejsce i czas ukazania się ogłoszenia

Ogłoszenie zostało zamieszczone w dniu 12.10.2022 r. na tablicy informacyjnej i stornie internetowej Garnizonowej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Modlinie.

·      Przewidywany okres obowiązywania umowy od 01.11.2022 r. do 31.12.2024 r. lub zgodnie z ustaleniami stron umowy.

·      Szacunkowa liczba osób ubezpieczonych, objętych opieką zakładu  5 000 osób.

·     Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert można się zapoznać w siedzibie Garnizonowej  Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Modlinie przy ul. 29 Listopada 105, 05-160  Nowy Dwór  Mazowiecki w godz. od 8.00 do 15.00.

·    Ofertę należy składać w formie pisemnej w zaklejonej ofercie, oznaczonej napisem ,,KONKURS OFERT GPLek/KO/10/2022” do dnia 27.10.2022 r. do godz. 15.00, ul. 29 Listopada 105, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki w sekretariacie, II piętro.

· Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie udzielającego zamówienia w dniu  28.10.2022 r.
o godz. 11.00.

·      Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu w dniu  28.10.2022 r. o godz. 13.00. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kilku ofert w celu wykonania w całości przedmiotu zamówienia.

·      Termin związania ofertą – 30 dni od upływu terminu składania ofert.

IV.     Środki odwoławcze przysługujące Oferentowi.

1.       Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U.
z 2022 r., poz. 633 z późn. zm.)
oraz art. 152, 153  ustawy z dnia 27.08.2004
o świadczeniach opieki zdrowotnej  finansowanych ze środków publicznych
(t. j. Dz. U.
z 2021 r., poz. 1285 z późn. zm.)
oferentowi w toku postępowania konkursowego przysługuje prawo do złożenia do Komisji  Konkursowej protestu w terminie 7 dni roboczych od dnia zaskarżonej czynności, nie później  jednak niż do czasu zakończenia postępowania.

2.       Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej t.j. Dz. U.
z 2022 r., poz. 633 z późn. zm.)
 oraz art. 152 i 154 ustawy z dnia 27.08.2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej  finansowanych ze środków
(t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1285 z późn. zm.) oferentowi w toku postępowania konkursowego przysługuje prawo
do złożenia do  Udzielającego Zamówienie odwołania w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu  postępowania.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

  1. SWKO
  2. FORMULARZ OFERTOWY
  3. WZÓR UMOWY

 

INFORMACJA DOT. WYBORU OFERT