OGŁOSZENIE

 

Dyrektor Garnizonowej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Modlinie

ul. 29 Listopada 105, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki

 

ogłasza konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

 

na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej
(Dz. U. z 2021 r., poz. 711 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( t. j. Dz. U. z 2020r., poz.1398 z późn. zm.)

w trybie konkursu ofert

 

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych GPLek/KO/10/2021.

 

I. Przedmiot zamówienia: wykonywanie świadczeń gwarantowanych lekarza podstawowej opieki zdrowotnej .

Warunki realizacji świadczeń gwarantowanych zostały szczegółowo określone
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń
gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 736 i 2120, oraz z 2020 r., poz.1255) oraz zarządzeniu Nr 177/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Świadczenia zdrowotne udzielane będą w dni robocze (5 dni w tygodniu) w godzinach 8.00 – 18.00.

Miejscem udzielania świadczeń jest poradnia POZ GPL SPZOZ w Modlinie,
ul. 29 Listopada 105 i ul. Obrońców Modlina 83, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki.

 

II. Miejsce i czas ukazania się ogłoszenia:

 1. Ogłoszenie zostało zamieszczone w dniu 03.11.2021 r. na tablicy informacyjnej i stronie internetowej Garnizonowej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Modlinie.

 2. Przewidywany okres obowiązywania umowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2023 r. lub zgodnie z ustaleniami stron umowy.

 3. Szacunkowa liczba osób ubezpieczonych, objętych opieką zakładu 4500 osób.

 4. Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert można się zapoznać w siedzibie Garnizonowej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Modlinie przy ul. 29 Listopada 105, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki w godz. od 8.00 do 15.00.

 5. Ofertę należy składać w formie pisemnej w zaklejonej ofercie, oznaczonej napisem ,,KONKURS OFERT GPLek/KO/10/2021” do dnia 19.11.2021 r.
  do godz. 11.00, ul. 29 Listopada 105, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki
  w sekretariacie, II piętro.

 6. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie udzielającego zamówienia w dniu 19.11.2021 r. o godz.13.00.

 7. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu w dniu 19.11.2021 r. o godz. 14.00. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kilku ofert w celu wykonania w całości przedmiotu zamówienia.

 8. Termin związania ofertą – 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

 

III. Środki odwoławcze przysługujące Oferentowi.

 1. Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r., poz. 711 z późn. zm.) oraz art. 152 , 153 ustawy z dnia 27.08.2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz.U. z 2020r., poz.1398 z późn. zm.) oferentowi w toku postępowania konkursowego przysługuje prawo do złożenia do Komisji Konkursowej protestu w terminie 7 dni roboczych od dnia zaskarżonej czynności, nie później jednak niż do czasu zakończenia postępowania.

 2. Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności (Dz. U. z 2021 r., poz. 711 z późn. zm.) oraz art. 152 i 154 ustawy z dnia 27.08.2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków (Dz. U. z 2018 r., poz.1510 z późn. zm.) oferentowi w toku postępowania konkursowego przysługuje prawo do złożenia do Udzielającego Zamówienie odwołania w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania.

 3. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.