OGŁOSZENIE

Dyrektor Garnizonowej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Modlinie
ul. 29 Listopada 105, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki
ogłasza konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz. U. z 2020 r., poz. 295) oraz art. 146 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2018r., poz.1510 z późn. zm.)

w trybie konkursu ofert

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych GPLek/KO/09/2020.

I. Przedmiot zamówienia: świadczenia zdrowotne w ramach poradni podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie:

 1. świadczeń lekarza POZ,

2. świadczeń lekarza specjalisty pediatry,

Świadczenia zdrowotne udzielane będą w dni robocze w godzinach 8.00 – 18.00.

Miejscem udzielania świadczeń jest poradnia POZ GPL SPZOZ w Modlinie,
ul. 29 Listopada 105 oraz ul. Obrońców Modlina 83, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki.

II. Miejsce i czas ukazania się ogłoszenia: Ogłoszenie zostało zamieszczone w dniu 04.11.2020 r. na tablicy informacyjnej i stronie internetowej Garnizonowej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Modlinie (www.gplek.pl)

 1. Przewidywany okres obowiązywania umowy od 01.12.2020 r. do 31.12.2022 r. lub zgodnie z ustaleniami stron umowy.
 2. Szacunkowa liczba osób ubezpieczonych, objętych opieką zakładu 5 000 osób.
 3. Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert można się zapoznać w siedzibie Garnizonowej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Modlinie przy ul. 29 Listopada 105, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki w godz. od 8.00 do 15.00.
 4. Ofertę należy składać w formie pisemnej w zaklejonej kopercie, do dnia 20.11.2020 r. do godz. 11.00 w sekretariacie, II piętro.
 5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie udzielającego zamówienia w dniu 23.11.2020 r. o godz.13.00.
 6. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu w dniu 30.11.2020 r. o godz. 14.00 w siedzibie zakładu.
 7. Termin związania ofertą – 30 dni od upływu terminu składania ofert.

III. Środki odwoławcze przysługujące Oferentowi.

 1. Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 295) oraz art. 152 , 153 ustawy z dnia 27.08.2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018r., poz.1510 z późn. zm.) oferentowi w toku postępowania konkursowego przysługuje prawo do złożenia do Komisji Konkursowej protestu w terminie 7 dni roboczych od dnia zaskarżonej czynności, nie później jednak niż do czasu zakończenia postępowania.
 2. Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności (Dz. U. z 2020 r., poz. 295) oraz art. 152 i 154 ustawy z dnia 27.08.2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków (Dz. U. z 2018 r., poz.1510 z późn. zm.) oferentowi w toku postępowania konkursowego przysługuje prawo do złożenia do Udzielającego Zamówienie odwołania w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania.
 3. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 1. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
 2. Załącznik Nr 1 do SWKO – formularz ofertowy
 3. Załącznik Nr 2 do SWKO – projekt umowy

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY