OGŁOSZENIE

Dyrektor Garnizonowej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Modlinie, 29 Listopada 105, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki

ogłasza konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej
(t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 633 z późn. zm.)

oraz

w związku z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1285 z późn. zm.)

w trybie konkursu ofert

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych GPLek/KO/08/2022.

I. Przedmiot zamówienia: udzielanie świadczeń  zdrowotnych w zakresie opieka psychiatryczna  i psychologiczna w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia:

1. w poradni zdrowia psychicznego dla dorosłych:

a) psycholog, lub

b) specjalista psychologii klinicznej lub psycholog kliniczny, lub

c) osoba prowadząca psychoterapię, lub

d) osoba ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty

2. w poradni leczenia uzależnień:

a) psycholog, lub

b) specjalista psychologii klinicznej lub psycholog kliniczny, lub

c) osoba prowadząca psychoterapię, lub

d) osoba ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty

e) specjalista psychoterapii uzależnień, lub

f) osoba ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień

3. w poradni zdrowia psychicznego oraz w poradni leczenia uzależnień:

a) lekarza specjalisty psychiatry, lub

b) lekarz z I stopniem specjalizacji w dziedzinie psychiatrii

Świadczenia zdrowotne udzielane będą w dni robocze  w godzinach 8.00 – 21.00.

Miejscem udzielania świadczeń jest poradnia zdrowia psychicznego i leczenia uzależnień GPL SPZOZ w Modlinie, ul. Obrońców Modlina 83, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki.

II. Miejsce i czas ukazania się ogłoszenia:

 1. Ogłoszenie zostało zamieszczone w dniu 08.09.2022 r. na tablicy informacyjnej i stronie internetowej Garnizonowej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Modlinie.
 2. Przewidywany okres obowiązywania umowy od 01.10.2022 r. do 31.12.2024 r. lub zgodnie z ustaleniami stron umowy.
 3. Szacunkowa liczba osób ubezpieczonych, objętych opieką zakładu  5 000 osób.
 4. Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert można się zapoznać w siedzibie Garnizonowej  Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Modlinie przy ul. 29 Listopada 105, 05-160  Nowy Dwór  Mazowiecki w godz. od 8.00 do 15.00.
 5. Ofertę należy składać w formie pisemnej w zaklejonej ofercie, oznaczonej napisem ,, KONKURS OFERT GPLek/KO/08/2022”  do dnia 23.09.2022 r. do godz. 11.00, ul. 29 Listopada 105, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki
  w sekretariacie, II piętro.
 6. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie udzielającego zamówienia w dniu 09.2022 r.  o godz.12.00.
 7. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu w dniu 09.2022 r. o godz. 14.00. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kilku ofert w celu wykonania w całości przedmiotu zamówienia.
 8. Termin związania ofertą – 30 dni od upływu terminu składania ofert.

III. Środki odwoławcze przysługujące Oferentowi.

 1. Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (j. Dz. U.  z 2022 r., poz. 633 z późn. zm.) oraz art. 152, 153 ustawy z dnia 27.08.2004
  o świadczeniach opieki zdrowotnej  finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U.  z 2021 r., poz. 1285 z późn. zm.) oferentowi w toku postępowania konkursowego przysługuje prawo do złożenia do Komisji  Konkursowej protestu w terminie 7 dni roboczych od dnia zaskarżonej czynności, nie później  jednak niż do czasu zakończenia postępowania.
 2. Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (j. Dz. U.  z 2022 r., poz. 633 z późn. zm.) oraz art. 152 i 154 ustawy z dnia 27.08.2004
  o świadczeniach opieki zdrowotnej  finansowanych ze środków (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1285 z późn. zm.) oferentowi w toku postępowania konkursowego przysługuje prawo do złożenia do  Udzielającego Zamówienie odwołania w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu  postępowania.
 3. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

DOKUMENTY DO POSTĘPOWANIA:

 1. SWKO
 2. ZAŁĄCZNIK NR 1 – FORMULARZ OFERTOWY
 3. ZAŁĄCZNIK NR 2 – PROJEKT UMOWY

 

 INFORMACJA O WYBORZE OFERT