OGŁOSZENIE

Dyrektor Garnizonowej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Modlinie

ul. 29 Listopada 105, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki

ogłasza konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji ambulatoryjnej

na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 633 z późn. zm.)

oraz w związku z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2561 z późn. zm.)

w trybie konkursu ofert

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych GPLek/KO/07/2023.

I.  Przedmiot zamówienia: świadczenia  ambulatoryjne w ramach rehabilitacji leczniczej  w  pracowni  fizjoterapii w zakresie:

mgr fizjoterapii posiadającego tytuł specjalisty w dziedzinie fizjoterapii,

Świadczenia zdrowotne udzielane będą w dni robocze  w godzinach 7.30 – 19.00.

Miejscem udzielania świadczeń jest pracownia fizjoterapii GPL  SPZOZ w Modlinie,
ul. 29 Listopada 105, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki.

II.  Miejsce i czas ukazania się ogłoszenia.

Ogłoszenie zostało zamieszczone w dniu 11.10.2023 r. na tablicy informacyjnej i stornie internetowej Garnizonowej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Modlinie.

·      Przewidywany okres obowiązywania umowy od 01.11.2023 r. do 31.12.2026 r. lub zgodnie z ustaleniami stron umowy.

·      Szacunkowa liczba osób ubezpieczonych, objętych opieką zakładu  ok. 6 000 osób.

·      Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert można się zapoznać w siedzibie Garnizonowej  Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Modlinie przy ul. 29 Listopada 105, 05-160  Nowy Dwór  Mazowiecki, Administracja, w godz. od 8.00 do 15.00.

·      Ofertę należy składać w formie pisemnej w zaklejonej ofercie, oznaczonej napisem ,,KONKURS OFERT GPLek/KO/07/2023” do dnia 25.10.2023 r. do godz. 15.00, ul. 29 Listopada 105, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki w sekretariacie, II piętro.

·      Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie udzielającego zamówienia w dniu  25.10.2023 r. o godz. 15.10.

·      Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu w dniu  25.10.2023 r. o godz. 15.30. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kilku ofert w celu wykonania w całości przedmiotu zamówienia.

·      Termin związania ofertą – 30 dni od upływu terminu składania ofert.

III.   Środki odwoławcze przysługujące Oferentowi.

  1. Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 633 z późn. zm.) oraz art. 152, 153  ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej  finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2561 z późn. zm.) oferentowi w toku postępowania konkursowego przysługuje prawo do złożenia do Komisji  Konkursowej protestu w terminie 7 dni roboczych od dnia zaskarżonej czynności, nie później  jednak niż do czasu zakończenia postępowania.
  2. Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 633 z późn. zm.) oraz art. 152 i 154 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej  finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2561 z późn. zm.) oferentowi w toku postępowania konkursowego przysługuje prawo do złożenia do  Udzielającego Zamówienie odwołania w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu  postępowania.
  3. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny. 

Załączniki:

  1. SWKO
  2. Formularz ofertowy
  3. Projekt umowy