OGŁOSZENIE

Dyrektor Garnizonowej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Modlinie, 29 Listopada 105, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki

ogłasza konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej
(t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 633) oraz w związku z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1285 z późn. zm.)

w trybie konkursu ofert

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych GPLek/KO/06/2022.

I. Przedmiot zamówienia: udzielanie świadczeń  zdrowotnych w zakresie opieka psychiatryczna i psychologiczna w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia:

1. w poradni zdrowia psychicznego dla dorosłych:

 • psycholog, lub
 • specjalista psychologii klinicznej lub psycholog kliniczny, lub
 • osoba prowadząca psychoterapię, lub
 • osoba ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty

2. w poradni leczenia uzależnień:

 • psycholog, lub
 • specjalista psychologii klinicznej lub psycholog kliniczny, lub
 • osoba prowadząca psychoterapię, lub
 • osoba ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty
 • specjalista psychoterapii uzależnień, lub
 • osoba ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień

Świadczenia zdrowotne udzielane będą w dni robocze  w godzinach 8.00 – 21.00.

Miejscem udzielania świadczeń jest poradnia zdrowia psychicznego i leczenia uzależnień GPL SPZOZ w Modlinie, ul. Obrońców Modlina 83, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki.

II. Miejsce i czas ukazania się ogłoszenia:

 1. Ogłoszenie zostało zamieszczone w dniu 14.06.2022 r. na tablicy informacyjnej i stronie internetowej Garnizonowej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Modlinie.
 2. Przewidywany okres obowiązywania umowy od 01.07.2022 r. do 31.12.2024 r. lub zgodnie z ustaleniami stron umowy.
 3. Szacunkowa liczba osób ubezpieczonych, objętych opieką zakładu  5 000 osób.
 4. Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert można się zapoznać w siedzibie     Garnizonowej  Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Modlinie przy ul. 29 Listopada 105, 05-160  Nowy Dwór  Mazowiecki w godz. od 8.00 do 15.00.
 5. Ofertę należy składać w formie pisemnej w zaklejonej ofercie, oznaczonej napisem  ,, KONKURS OFERT GPLek/KO/06/2022”  do dnia 29.06.2022 r. do godz. 11.00, ul. 29 Listopada 105, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki w sekretariacie, II piętro.
 6. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie udzielającego zamówienia w dniu  30.06.2022r. godz.12.00.
 7. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu w dniu  30.06.2024 r. o godz. 13.00. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kilku ofert w celu wykonania w całości przedmiotu zamówienia.
 8. Termin związania ofertą – 30 dni od upływu terminu składania ofert.

III. Środki odwoławcze przysługujące Oferentowi.

 1. Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (j. Dz. U. z 2022 r., poz. 633) oraz art. 152, 153 ustawy z dnia 27.08.2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej  finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1285  z późn. zm.) oferentowi w toku postępowania konkursowego przysługuje prawo do złożenia do Komisji  Konkursowej protestu w terminie 7 dni roboczych od dnia zaskarżonej czynności, nie później  jednak niż do czasu zakończenia postępowania.
 2. Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności j. Dz. U. z 2022 r., poz. 633)  oraz art. 152 i 154 ustawy z dnia 27.08.2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej  finansowanych ze środków (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1285 z późn. zm.) oferentowi w toku postępowania konkursowego przysługuje prawo  do złożenia do  Udzielającego Zamówienie odwołania w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu  postępowania.
 3. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 1. SWKO
 2. FORMULARZ OFERTOWY
 3. PROJEKT UMOWY

 

Garnizonowa Przychodnia Lekarska SPZOZ w Modlinie zawiadamia, że postępowanie konkursowe Nr GPLek/KO/06/2022 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w poradni zdrowia psychicznego dla dorosłych oraz poradni leczenia uzależnień zostaje unieważnione.

Uzasadnienie:

W przedmiotowym postępowaniu w wymaganym terminie tj. do dnia 29.06.2022 r. do godziny 11:00 nie wpłynęła żadna oferta.