OGŁOSZENIE

Dyrektor Garnizonowej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Modlinie

29 Listopada 105, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki

OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ

 na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej
(t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 633) oraz w związku z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1285 z późn. zm.)

w trybie konkursu ofert:

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych GPLek/KO/05/2022.

I. Przedmiot zamówienia: wykonywanie świadczeń w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w poradni neurologicznej w zakresie:   Lekarza specjalisty neurologii

Świadczenia zdrowotne udzielane będą w dni robocze  w godzinach 8.00 – 18.00.

Miejscem udzielania świadczeń jest poradnia neurologiczna, ul. 29 Listopada 105,
05-160 Nowy Dwór Mazowiecki.

II. Miejsce i czas ukazania się ogłoszenia.

 1. Ogłoszenie zostało zamieszczone w dniu 08.06.2022 r. na tablicy informacyjnej i stornie internetowej Garnizonowej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Modlinie.
 2. Przewidywany okres obowiązywania umowy od 01.07.2022 r. do 31.12.2024 r. lub zgodnie z ustaleniami stron umowy.
 3. Szacunkowa liczba osób ubezpieczonych, objętych opieką zakładu  5 000 osób. Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert można się zapoznać w siedzibie Garnizonowej  Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Modlinie przy ul. 29 Listopada 105, 05-160  Nowy Dwór  Mazowiecki w godz. od 8.00 do 15.00.
 4. Ofertę należy składać w formie pisemnej w zaklejonej ofercie, oznaczonej napisem ,,KONKURS OFERT GPLek/KO/05/2022” do dnia 23.06.2022 r. do godz. 15.00, ul. 29 Listopada 105, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki w sekretariacie, II piętro
 5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie udzielającego zamówienia w dniu  24.06.2022 r. o godz. 11.00.
 6.  Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu w dniu  24.06.2022 r. o godz. 12.00. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kilku ofert w celu wykonania w całości przedmiotu zamówienia
 7. Termin związania ofertą – 30 dni od upływu terminu składania ofert.

III. Środki odwoławcze przysługujące Oferentowi.

 1. Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 633) oraz art. 152, 153 ustawy z dnia 27.08.2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej  finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1285
  z późn. zm.) oferentowi w toku postępowania konkursowego przysługuje prawo do złożenia do Komisji  Konkursowej protestu w terminie 7 dni roboczych od dnia zaskarżonej czynności, nie później  jednak niż do czasu zakończenia postępowania.
 2. Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności j. Dz. U.
  z 2022 r., poz. 633) oraz art. 152 i 154 ustawy z dnia 27.08.2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej  finansowanych ze środków (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1285 z późn. zm.) oferentowi w toku postępowania konkursowego przysługuje prawo do złożenia do  Udzielającego Zamówienie odwołania w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu  postępowania.
 3. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

 

ZAŁĄCZNIKI:

 1. SWKO
 2. FORMULARZ OFERTOWY
 3. PROJEKT UMOWY
 
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY