OGŁOSZENIE

Dyrektor Garnizonowej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Modlinie

ul. 29 Listopada 105, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki

ogłasza konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji ambulatoryjnej

na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 295) 

oraz art. 146 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2018r., poz.1510 z późn. zm.)

w trybie konkursu ofert

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych GPLek/KO/05/2020.

 1. Przedmiot zamówienia: świadczenia ambulatoryjne w ramach rehabilitacji leczniczej w pracowni fizjoterapii w zakresie:
 1. Lekarza specjalisty z zakresu rehabilitacji leczniczej,
 2. Fizjoterapeuty

Świadczenia zdrowotne udzielane będą w dni robocze w godzinach 7.30 – 18.00. Miejscem udzielania świadczeń jest pracownia fizjoterapii GPL SPZOZ w Modlinie, ul. 29 Listopada 105, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki.

II. Miejsce i czas ukazania się ogłoszenia: Ogłoszenie zostało zamieszczone w dniu 08.06.2020 r. na tablicy informacyjnej i stornie internetowej Garnizonowej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Modlinie. 

 1. Przewidywany okres obowiązywania umowy od 01.07.2020r. do 31.12.2022 r. lub zgodnie z ustaleniami stron umowy.
 2. Szacunkowa liczba osób ubezpieczonych, objętych opieką zakładu 5000 osób.
 3. Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert można się zapoznać w siedzibie Garnizonowej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Modlinie przy ul. 29 Listopada 105, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki w godz. od 8.00 do 15.00.
 4. Ofertę należy składać w formie pisemnej w zaklejonej ofercie, oznaczonej napisem ,, KONKURS OFERT” do dnia 23.06.2020 r. do godz. 11.00 w sekretariacie, II piętro.
 5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie udzielającego zamówienia w dniu 23.06.2020r. o godz.13.00.
 • Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu w dniu 23.06.2020r. o godz. 14.00 w siedzibie zakładu.
 • Termin związania ofertą – 30dni od upływu terminu składania ofert.

III. Środki odwoławcze przysługujące Oferentowi.

 1. Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 295) oraz art. 152 , 153 ustawy z dnia 27.08.2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018r., poz.1510 z późn. zm.) oferentowi w toku postępowania konkursowego przysługuje prawo 
  do złożenia do Komisji Konkursowej protestu w terminie 7 dni roboczych od dnia zaskarżonej czynności, nie później jednak niż do czasu zakończenia postępowania.
 2. Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności (Dz. U. z 2020 r., poz. 295) oraz art. 152 i 154 ustawy z dnia 27.08.2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków (Dz. U. z 2018 r., poz.1510 z późn. zm.) oferentowi w toku postępowania konkursowego przysługuje prawo do złożenia do Udzielającego Zamówienie odwołania w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania.

OGŁOSZENIE

Dyrektor Garnizonowej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Modlinie

ul. 29 Listopada 105, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki

ogłasza konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji ambulatoryjnej

na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 295) 

oraz art. 146 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2018r., poz.1510 z późn. zm.)

w trybie konkursu ofert

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych GPLek/KO/05/2020.

 1. Przedmiot zamówienia: świadczenia ambulatoryjne w ramach rehabilitacji leczniczej w pracowni fizjoterapii w zakresie:
 1. Lekarza specjalisty z zakresu rehabilitacji leczniczej,
 2. Fizjoterapeuty

Świadczenia zdrowotne udzielane będą w dni robocze w godzinach 7.30 – 18.00. Miejscem udzielania świadczeń jest pracownia fizjoterapii GPL SPZOZ w Modlinie, ul. 29 Listopada 105, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki.

II. Miejsce i czas ukazania się ogłoszenia: Ogłoszenie zostało zamieszczone w dniu 08.06.2020 r. na tablicy informacyjnej i stornie internetowej Garnizonowej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Modlinie. 

 1. Przewidywany okres obowiązywania umowy od 01.07.2020r. do 31.12.2022 r. lub zgodnie z ustaleniami stron umowy.
 2. Szacunkowa liczba osób ubezpieczonych, objętych opieką zakładu 5000 osób.
 3. Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert można się zapoznać w siedzibie Garnizonowej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Modlinie przy ul. 29 Listopada 105, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki w godz. od 8.00 do 15.00.
 4. Ofertę należy składać w formie pisemnej w zaklejonej ofercie, oznaczonej napisem ,, KONKURS OFERT” do dnia 23.06.2020 r. do godz. 11.00 w sekretariacie, II piętro.
 5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie udzielającego zamówienia w dniu 23.06.2020r. o godz.13.00.
 • Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu w dniu 23.06.2020r. o godz. 14.00 w siedzibie zakładu.
 • Termin związania ofertą – 30dni od upływu terminu składania ofert.

III. Środki odwoławcze przysługujące Oferentowi.

 1. Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 295) oraz art. 152 , 153 ustawy z dnia 27.08.2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018r., poz.1510 z późn. zm.) oferentowi w toku postępowania konkursowego przysługuje prawo 
  do złożenia do Komisji Konkursowej protestu w terminie 7 dni roboczych od dnia zaskarżonej czynności, nie później jednak niż do czasu zakończenia postępowania.
 2. Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności (Dz. U. z 2020 r., poz. 295) oraz art. 152 i 154 ustawy z dnia 27.08.2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków (Dz. U. z 2018 r., poz.1510 z późn. zm.) oferentowi w toku postępowania konkursowego przysługuje prawo do złożenia do Udzielającego Zamówienie odwołania w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania.
 1. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

DOKUMENTY DO POBRANIA: