OGŁOSZENIE

Dyrektor Garnizonowej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Modlinie, 29 Listopada 105, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki

OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE LECZNICTWA STOMATOLOGICZNEGO

na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 633) oraz w związku z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1285 z późn. zm.) w trybie konkursu ofert

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych GPLek/KO/04/2022.

Przedmiot zamówienia: udzielania świadczeń zdrowotnych w Poradni Stomatologicznej w zakresie ortodoncji dla dzieci i młodzieży

Świadczenia zdrowotne udzielane będą w dni robocze  w godzinach 8.00 – 20.00.

Miejscem udzielania świadczeń jest poradnia stomatologiczna GPL SPZOZ w Modlinie,
ul. Obrońców Modlina 83, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki.

Miejsce i czas ukazania się ogłoszenia.

Ogłoszenie zostało zamieszczone w dniu 20.05.2022 r. na tablicy informacyjnej i stronie internetowej Garnizonowej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Modlinie.

 • Przewidywany okres obowiązywania umowy od 01.07.2022 r. do 31.12.2024 r. lub zgodnie z ustaleniami stron umowy.
 • Szacunkowa liczba osób ubezpieczonych, objętych opieką zakładu 5 000 osób.
 • Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert można się zapoznać w siedzibie Garnizonowej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Modlinie przy ul. 29 Listopada 105, 05-160  Nowy Dwór  Mazowiecki w godz. od 8.00 do 15.00.
 • Ofertę należy składać w formie pisemnej w zaklejonej ofercie, oznaczonej napisem ,,KONKURS OFERT GPLek/KO/04/2022” do dnia 06.06.2022 r. do godz. 15.00, ul. 29 Listopada 105, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki w sekretariacie, II piętro.
 • Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie udzielającego zamówienia w dniu 06.2022 r.
  o godz. 11.00.
 • Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu w dniu 06.2022 r. o godz. 12.00. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kilku ofert w celu wykonania w całości przedmiotu zamówienia.
 • Termin związania ofertą – 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Środki odwoławcze przysługujące Oferentowi.

 • Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (j. Dz. U.
  z 2022 r., poz. 633) oraz art. 152, 153 ustawy z dnia 27.08.2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej  finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1285
  z późn. zm.) oferentowi w toku postępowania konkursowego przysługuje prawo do złożenia do Komisji  Konkursowej protestu w terminie 7 dni roboczych od dnia zaskarżonej czynności, nie później  jednak niż do czasu zakończenia postępowania.
 • Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności j. Dz. U.
  z 2022 r., poz. 633) oraz art. 152 i 154 ustawy z dnia 27.08.2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej  finansowanych ze środków (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1285
  z późn. zm.) oferentowi w toku postępowania konkursowego przysługuje prawo
  do złożenia do  Udzielającego Zamówienie odwołania w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu  postępowania.
 • Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

ZAŁĄCZNIKI:

1) SWKO

2) ZAŁĄCZNIK NR 1 – FORMULARZ OFERTOWY

3) ZAŁĄCZNIK NR 2 – WZÓR UMOWY

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY – opublikowano w dniu 10.06.2022 r.