OGŁOSZENIE

Dyrektor Garnizonowej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Modlinie

ul. 29 Listopada 105, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki

OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE
AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ

na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej
(t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 633 z późn. zm.) oraz w związku z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2561 z późn. zm.)

w trybie konkursu ofert

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych GPLek/KO/03/2023.

 1. Przedmiot zamówienia: wykonywanie świadczeń w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej:
 1. w poradni kardiologicznej – lekarz specjalista kardiolog,
 2. w poradni otolaryngologicznej – lekarz specjalista otolaryngolog,
 3. w poradni położniczo-ginekologicznej – lekarz specjalista w zakresie położnictwa
  i ginekologii.

Świadczenia zdrowotne udzielane będą w dni robocze w godzinach 8.00 – 18.00.

Miejscem udzielania świadczeń są poradnie znajdujące się pod adresem: ul. 29 Listopada 105 oraz Obrońców Modlina 83, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki.

 1. Miejsce i czas ukazania się ogłoszenia.

Ogłoszenie zostało zamieszczone w dniu 09.08.2023 r. na tablicy informacyjnej i stornie internetowej Garnizonowej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Modlinie.

 1. Przewidywany okres obowiązywania umowy od 01.09.2023 r. do 31.12.2025 r. lub zgodnie z ustaleniami stron umowy.
 2. Szacunkowa liczba osób ubezpieczonych, objętych opieką zakładu 6 000 osób.
 3. Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert można się zapoznać w siedzibie Garnizonowej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Modlinie przy ul. 29 Listopada 105, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki, Administracja, w godz. od 8.00 do 15.00.
 4. Ofertę należy składać w formie pisemnej w zaklejonej ofercie, oznaczonej napisem ,,KONKURS OFERT GPLek/KO/03/2023” do dnia 24.08.2023 r. do godz. 15.00, ul. 29 Listopada 105, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki w sekretariacie, II piętro.
 5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie udzielającego zamówienia w dniu 25.08.2023 r.
  o godz. 10.00.
 • Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu w dniu 28.08.2023 r. o godz. 11.00. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kilku ofert w celu wykonania w całości przedmiotu zamówienia.
 • Termin związania ofertą – 30 dni od upływu terminu składania ofert.

III. Środki odwoławcze przysługujące Oferentowi.

 1. Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 633 z późn. zm.) oraz art. 152, 153 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2561 z późn. zm.) oferentowi w toku postępowania konkursowego przysługuje prawo do złożenia do Komisji Konkursowej protestu w terminie 7 dni roboczych od dnia zaskarżonej czynności, nie później jednak niż do czasu zakończenia postępowania.
 2. Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 633 z późn. zm.) oraz art. 152 i 154 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2561 z późn. zm.) oferentowi w toku postępowania konkursowego przysługuje prawo do złożenia do Udzielającego Zamówienie odwołania w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania.
 3. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

 

Załączniki:
1) SWKO
2) Projekt umowy
3) Formularz ofertowy

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERT