OGŁOSZENIE
Dyrektor Garnizonowej
Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Modlinieul. 29 Listopada 105,
05-160 Nowy Dwór Mazowiecki
OGŁASZA KONKURS OFERT NA
UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE
AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ
na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia
2011r. o działalności leczniczej
(t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 633 z późn. zm.) oraz w związku z ustawą z
dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2561 z późn. zm.)  w trybie konkursu ofert  Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych GPLek/KO/02/2023.

I. Przedmiot zamówienia: wykonywanie świadczeń w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w poradni kardiologicznej – lekarz specjalista kardiolog, Świadczenia zdrowotne udzielane będą w dni robocze  w godzinach 8.00 – 18.00. Miejscem udzielania świadczeń jest: ul. Obrońców Modlina 83, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki.

II. Miejsce i czas ukazania się ogłoszenia. 
Ogłoszenie zostało zamieszczone w dniu 16.05.2023 r. na tablicy informacyjnej i stronie internetowej Garnizonowej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Modlinie.
· Przewidywany okres obowiązywania umowy od 01.06.2023 r. do 31.12.2025 r. lub zgodnie z ustaleniami stron umowy.
· Szacunkowa liczba osób ubezpieczonych, objętych opieką zakładu  5 000 osób.
· Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert można się zapoznać w siedzibie Garnizonowej  Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Modlinie przy ul. 29 Listopada 105, 05-160  Nowy Dwór Mazowiecki w godz. od 8.00 do 15.00.
· Ofertę należy składać w formie pisemnej w zaklejonej ofercie, oznaczonej napisem ,,KONKURS OFERT GPLek/KO/02/2023” do dnia 30.05.2023 r. do godz. 15.00, ul. 29 Listopada 105, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki w sekretariacie, II piętro.
· Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie udzielającego zamówienia w dniu  31.05.2023 r. o godz. 10.00.
· Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu w dniu  31.05.2023 r. o godz. 11.00. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kilku ofert w celu wykonania w całości przedmiotu zamówienia.
· Termin związania ofertą – 30 dni od upływu terminu składania ofert.

III. Środki odwoławcze przysługujące Oferentowi.
Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 633 z późn. zm.) oraz art. 152, 153  ustawy z dnia 27.08.2004
r. o świadczeniach opieki zdrowotnej  finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2561 z późn. zm.) oferentowi w toku postępowania konkursowego przysługuje prawo do złożenia do Komisji  Konkursowej protestu w terminie 7 dni roboczych od dnia zaskarżonej czynności, nie później  jednak niż do czasu zakończenia postępowania.
Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 633 z późn. zm.) oraz art. 152 i 154 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej  finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2561 z późn. zm.) oferentowi w toku postępowania konkursowego przysługuje prawo do złożenia do  Udzielającego Zamówienie odwołania w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu  postępowania.
Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Załączniki:
1) SWKO
2) Projekt umowy
3) Formularz ofertowy

INFORMACJA O WYBORZE OFERT