OGŁOSZENIE

Dyrektor Garnizonowej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Modlinie

ul. 29 Listopada 105, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki

OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 633 z późn. zm.) oraz w związku z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1285 z późn. zm.)

w trybie konkursu ofert

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych GPLek/KO/12/2022.

 1. Przedmiot zamówienia: wykonywanie świadczeń gwarantowanych lekarza podstawowej opieki zdrowotnej .

Warunki realizacji świadczeń gwarantowanych zostały szczegółowo określone
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń
gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 540 z późn. zm.) oraz zarządzeniu Nr 79/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia
29 czerwca 2022 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Świadczenia zdrowotne udzielane będą w dni robocze (5 dni w tygodniu) w godzinach
8.00 – 18.00.

Miejscem udzielania świadczeń jest poradnia POZ GPL SPZOZ w Modlinie,
ul. 29 Listopada 105 i ul. Obrońców Modlina 83, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki.

 1. Miejsce i czas ukazania się ogłoszenia.

Ogłoszenie zostałozamieszczone w dniu 03.11.2022 r. na tablicy informacyjnej i stornie internetowej Garnizonowej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Modlinie.

 1. Przewidywany okres obowiązywania umowy od 21.11.2022 r. do 31.12.2024 r. lub zgodnie z ustaleniami stron umowy.
 2. Szacunkowa liczba osób ubezpieczonych, objętych opieką zakładu 5 000 osób.
 3. Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert można się zapoznać w siedzibie Garnizonowej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Modlinie przy ul. 29 Listopada 105, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki w godz. od 8.00 do 15.00.
 4. Ofertę należy składać w formie pisemnej w zaklejonej ofercie, oznaczonej napisem ,,KONKURS OFERT GPLek/KO/12/2022” do dnia 18.11.2022 r. do godz. 10.00, ul. 29 Listopada 105, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki w sekretariacie, II piętro.
 5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie udzielającego zamówienia w dniu 18.11.2022 r.
  o godz. 11.00.

 • Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu w dniu 18.11.2022 r. o godz. 12.00. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kilku ofert w celu wykonania w całości przedmiotu zamówienia.
 • Termin związania ofertą – 30 dni od upływu terminu składania ofert.

III. Środki odwoławcze przysługujące Oferentowi.

 1. Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U.
  z 2022 r., poz. 633 z późn. zm.) oraz art. 152, 153 ustawy z dnia 27.08.2004
  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U.
  z 2021 r., poz. 1285 z późn. zm.) oferentowi w toku postępowania konkursowego przysługuje prawo do złożenia do Komisji Konkursowej protestu w terminie 7 dni roboczych od dnia zaskarżonej czynności, nie później jednak niż do czasu zakończenia postępowania.
 2. Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej t.j. Dz. U.
  z 2022 r., poz. 633 z późn. zm.) oraz art. 152 i 154 ustawy z dnia 27.08.2004 r.
  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1285 z późn. zm.) oferentowi w toku postępowania konkursowego przysługuje prawo
  do złożenia do Udzielającego Zamówienie odwołania w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania.
 3. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.
 

 DOKUMENTY DO POBRANIA:

1. SWKO

2. FORMULARZ OFERTOWY

3. WZÓR UMOWY

INFORMACJA O WYBORZE OFERT