DYREKTOR
Garnizonowej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Modlinie

ul. 29 Listopada 105, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki

KRS: 0000187145, NIP: 5311422527, REGON: 014825505


ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora– Głównego Księgowego

Osoba zgłaszająca się do konkursu powinna spełniać wymagania kwalifikacyjne zgodnie z art. 54 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) tj.:

1. ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;

2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3. nie był/a prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

4. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;

5. spełnia jeden z poniższych warunków:

a) ukończył/a ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

b) ukończył/a średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

c) jest wpisany/a do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

Ponadto osoba ubiegająca się o konkursowe stanowisko musi spełniać wymogi:

1. doświadczenie zawodowe w księgowości jednostek sektora finansów publicznych – minimum 5 lat, w tym co najmniej 2 lata na stanowisku Głównego Księgowego lub równorzędnym,

2. znajomość ustawy o działalności leczniczej,

3. znajomość ustawy o rachunkowości,

4. znajomość ustawy o finansach publicznych,

5. znajomość ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

6. znajomość ustaw regulujących kwestie podatkowe,

7. umiejętność obsługi komputera w zakresie aplikacji MS OFFICE oraz aplikacji finansowo – księgowych (pakietu SYMFONIA),

8. nieposzlakowana opinia,

9. umiejętność zarządzania pracą zespołu.

 

Wymagania preferowane:

1. zdolność analitycznego myślenia,

2. dokładność, systematyczność, odporność na sytuacje stresowe,

3. umiejętność sporządzania pism urzędowych,

4. doświadczenie zawodowe w dziale księgowości podmiotu leczniczego,

5. wysoka kultura osobista.

 

Ogólny zakres obowiązków:

1. Prowadzenie rachunkowości podmiotu leczniczego na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości oraz ustawie o finansach publicznych oraz zgodnie z przepisami podatkowymi (odpowiedzialność za politykę rachunkowości, plan kont oraz procedury księgowo – podatkowe), w tym między innymi:

2. nadzór i kontrola nad prawidłowością prowadzenia ksiąg rachunkowych, obiegiem dokumentów księgowych, terminowością regulowania zobowiązań finansowych oraz egzekwowaniem należności,

3. odpowiedzialność za zgodność operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym podmiotu leczniczego,

4. kompletność i rzetelność dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

5. kierowanie pracą działu księgowego oraz sprawowanie merytorycznego nadzoru nad podległymi pracownikami,

6. sporządzanie rzetelnie i terminowo wszelkich sprawozdań finansowych,

7. opracowywanie projektów zarządzeń Dyrektora podmiotu leczniczego dotyczących spraw ekonomiczno-finansowych i księgowych, oraz opiniowanie projektów innych komórek organizacyjnych,

8. weryfikowanie pod względem księgowym projekty umów.

9. rzetelne i terminowe wykonywanie wszelkich sprawozdań finansowych,

10. kontrola dokumentów wchodzących i wychodzących (faktury, rachunki, weksle itp.) pod względem ich prawidłowości i rzetelności wykonania,

11. prowadzenie dokumentacji rozliczeń z bankami, ZUS, US i innymi instytucjami,

12. prowadzenie dokumentacji finansowych rozliczeń pracowniczych,

13. ewidencjonowanie pod względem księgowym przyjęcia i wydawania środków trwałych,

14. nadzorowanie wykonywanych inwentaryzacji i wybrakowanych środków trwałych.

 

Kandydat powinien złożyć następujące dokumenty i oświadczenia:

1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;

2. życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej;

3. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska;

4. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

5. oświadczenie o niekaralności zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,

6. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

7. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata – kopie tych dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez samego kandydata;

Dodatkowe informacje:

1. Dokumenty stanowiące ofertę powinny stanowić odrębne dokumenty.

2. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym, należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego.

3.Zaleca się aby dokumenty wraz z załącznikami były ponumerowane i spięte razem, tworząc integralną całość.

Miejsce i termin składania wymaganych dokumentów oraz uzyskanie materiałów koniecznych :

1. Wymagane dokumenty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem należy składać osobiście lub pocztą (decyduje data wpływu oferty do Garnizonowej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Modlinie w zamkniętych kopertach na adres:
Garnizonowa Przychodnia Lekarska SPZOZ w Modlinie, ul. 29 Listopada 105, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki

2. Na kopercie należy Imię i nazwisko oraz informację: „Konkurs na stanowisko Zastępcy
Dyrektora – Głównego Księgowego Garnizonowej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Modlinie” dodatkowo należy umieścić numer kontaktowy do kandydata wewnątrz koperty.

3. Dokumenty należy składać do dnia 29 listopada 2021 r.

4. Garnizonowa Przychodnia Lekarska SPZOZ w Modlinie udostępni kandydatom następujące materiały do wglądu w siedzibie przy ul. 29 Listopada 105, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki, w dniach roboczych w godzinach 10.00 – 14.00 po wcześniejszym złożeniu wniosku przez kandydata.

a) statut GPL SPZOZ w Modlinie,

b) regulamin organizacyjny GPL SPZOZ w Modlinie,

c) informację o sytuacji finansowej GPL SPZOZ w Modlinie, dostępne od dnia ogłoszenia konkursu do ostatniego dnia wyznaczonego na składanie dokumentów aplikacyjnych.

5. Dokumenty będą dostępne od dnia ogłoszenia do ostatniego dnia wyznaczonego na składanie dokumentów aplikacyjnych.

Rozstrzygnięcie konkursu:

1. Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur – do 30 dni od dnia w którym upływa termin zgłaszania ofert.

2. Miejsce rozpatrzenia zgłoszonych ofert: Garnizonowa Przychodnia Lekarska SPZOZ w Modlinie, ul. 29 Listopada 105, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki;

3. Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Garnizonowej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Modlinie;

4. Dokumenty, które wpłyną po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane;

5. Oferty kandydatów, które nie będą zawierały wymaganych dokumentów, nie podlegają uzupełnieniu oraz nie będą brane pod uwagę podczas dalszej części postępowania konkursowego;

6. O terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci, którzy spełnili warunki formalne będą poinformowani drogą pisemną oraz telefonicznie;

7. Informacja o liczbie kandydatów, którzy zgłosili się do naboru oraz liczbie kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, jak również informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.gplek.pl;

9. Kandydaci zakwalifikowani do konkursu zaproszeni na posiedzenie Komisji zobowiązani są do posiadania oryginałów dokumentów przedstawionych we wcześniejszym etapie postępowania konkursowego do ewentualnego okazania na wniosek członków Komisji.