bip

Konkurs Ofert nr GPLek./KO/07/2020

i

i

i

OGŁOSZENIEDyrektor Garnizonowej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Modlinie

ul. 29 Listopada 105, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki


ogłasza konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnej opieki psychiatrycznej


na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej
(Dz. U. z 2020 r., poz. 295)

oraz art. 146 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2018r., poz.1510 z późn. zm.)

w trybie konkursu ofert


Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych GPLek/KO/07/2020.Przedmiot zamówienia: świadczenia zdrowotne w ramach poradni zdrowia psychicznego w zakresie:

świadczeń psychologa.

Świadczenia zdrowotne udzielane będą w dni robocze w godzinach 7.30 – 18.00.

Miejscem udzielania świadczeń jest poradnia zdrowia psychicznego GPL SPZOZ w Modlinie,
ul. Obrońców Modlina 83, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki.

II. Miejsce i czas ukazania się ogłoszenia: Ogłoszenie zostało zamieszczone w dniu 09.06.2020 r. na tablicy informacyjnej i stornie internetowej Garnizonowej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Modlinie.

  • Przewidywany okres obowiązywania umowy od 01.07.2020r. do 31.12.2022 r. lub zgodnie z ustaleniami stron umowy.

  • Szacunkowa liczba osób ubezpieczonych, objętych opieką zakładu 4000 osób.

  • Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert można się zapoznać w siedzibie Garnizonowej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Modlinie przy ul. 29 Listopada 105, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki w godz. od 8.00 do 15.00.

  • Ofertę należy składać w formie pisemnej w zaklejonej ofercie, oznaczonej napisem ,, KONKURS OFERT” do dnia 23.06.2020 r. do godz. 12.00 w sekretariacie, II piętro.

  • Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie udzielającego zamówienia w dniu 23.06.2020r. o godz.15.00.

  • Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu w dniu 23.06.2020r. o godz. 15.30 w siedzibie zakładu.

  • Termin związania ofertą – 30dni od upływu terminu składania ofert.

III. Środki odwoławcze przysługujące Oferentowi.

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 295) oraz art. 152 , 153 ustawy z dnia 27.08.2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018r., poz.1510 z późn. zm.) oferentowi w toku postępowania konkursowego przysługuje prawo do złożenia do Komisji Konkursowej protestu w terminie 7 dni roboczych od dnia zaskarżonej czynności, nie później jednak niż do czasu zakończenia postępowania.

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności (Dz. U. z 2020 r., poz. 295) oraz art. 152 i 154 ustawy z dnia 27.08.2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków (Dz. U. z 2018 r., poz.1510 z późn. zm.) oferentowi w toku postępowania konkursowego przysługuje prawo
do złożenia do Udzielającego Zamówienie odwołania w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o ozstrzygnięciu postępowania.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Ogłoszenie o konkursie ofert 

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert

Załącznik nr 1 do SWKO - Oferta

Załącznik nr 2 do SWKO - Umowa kontraktowa 

INFORMACJA O WYBORZE OFERT