bip

Konkurs Ofert nr GPLek./KO/04/2020

 u

u

u

u

OGŁOSZENIEDyrektor Garnizonowej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Modlinie

ul. 29 Listopada 105, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki


ogłasza konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej


na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. poz. 2190) , ustawy z dnia 27 października 2017r. o podstawowej opiece zdrowotnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. , poz. 357 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. 2019 r., poz. 1373 z późn. zm.)


w trybie konkursu ofert


Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr sprawy GPLek/KO/04/2020.
I. Przedmiot zamówienia: świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej:

 1. lekarza specjalisty pediatry,

 2. lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ).

Świadczenia zdrowotne udzielane będą w dni robocze w godzinach 8.00 – 18.00.

Miejscem udzielania świadczeń jest poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej GPL SPZOZ w Modlinie, ul. 29 Listopada 105 i ul. Obrońców Modlina 83, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki.

II. Miejsce i czas ukazania się ogłoszenia: Ogłoszenie zostało zamieszczone w dniu 05.02.2020 r. na tablicy informacyjnej i stornie internetowej Garnizonowej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Modlinie.

  • Przewidywany okres obowiązywania umowy od 01.03.2020 r. do 31.12.2021 r. lub zgodnie z ustaleniami stron umowy.

  • Szacunkowa liczba osób ubezpieczonych, objętych opieką zakładu 5000 osób.

  • Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert można się zapoznać w siedzibie Garnizonowej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Modlinie przy ul. 29 Listopada 105, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki w godz. od 8.00 do 15.00.

  • Ofertę należy składać w formie pisemnej w zaklejonej ofercie, oznaczonej napisem ,, KONKURS OFERT” do dnia 20.02.2020 r. do godz. 11.00 w sekretariacie, II piętro.

  • Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie udzielającego zamówienia w dniu 20.02. o godz.13.00.

 • Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu ofert w dniu 27.02.2020r. o godz. 14.00 w siedzibie zakładu, II piętro, pokój 214.

 • Termin związania ofertą – 30 dni od upływu terminu składania ofert.

III. Środki odwoławcze przysługujące Oferentowi.

W zakresie składania odwołań i protestów oraz w innych sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami konkursu mają zastosowanie odpowiednio przepisy: art. 146 ust.1, art. 147-150. 151 ust.1-5,art.152, 153 i art.154 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. 2019 r., poz. 1373 z późn. zm.) oraz art.26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej ( tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. poz. 2190).

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Ogłoszenie o konkursie ofert 

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert

Załącznik nr 1 do SWKO - Oferta

Załącznik nr 2 do SWKO - Umowa kontraktowa 

INFORMACJA O WYBRANYCH OFERTACH