bip

Konkurs Ofert nr GPLek./KO/02/2020

 i

i

i

OGŁOSZENIE

Dyrektor Garnizonowej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Modlinie

ul. 29 Listopada 105, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki


ogłasza konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej


na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2190) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. 2019 r., poz. 1373 z późn. zm.)

w trybie konkursu ofert

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych GPLek/KO/02/2020.


I. udzielanie świadczeń zdrowotnych w poradniach Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w zakresie:

 1. lekarza specjalisty ginekologa,

 2. lekarza specjalisty otolaryngologa,

 3. lekarza specjalisty dermatologa,

 4. lekarza specjalisty chirurga (chirurgia ogólna)

 5. lekarza specjalisty neurologa,.

Świadczenia zdrowotne udzielane będą w dni robocze w godzinach 8.00 – 18.00. Miejscem udzielania świadczeń jest poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej GPL SPZOZ w Modlinie, ul. 29 Listopada 105 i ul. Obrońców Modlina 83, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki.

II. Miejsce i czas ukazania się ogłoszenia: Ogłoszenie zostało zamieszczone w dniu 13.01.2020 r. na tablicy informacyjnej i stornie internetowej Garnizonowej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Modlinie.

  • Przewidywany okres obowiązywania umowy od 01.02.2020 r. do 31.12.2022 r. lub zgodnie z ustaleniami stron umowy.

  • Szacunkowa liczba osób ubezpieczonych, objętych opieką zakładu 6000 osób.

  • Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert można się zapoznać w siedzibie Garnizonowej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Modlinie przy ul. 29 Listopada 105, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki w godz. od 8.00 do 15.00.

  • Ofertę należy składać w formie pisemnej w zaklejonej ofercie, oznaczonej napisem ,, KONKURS OFERT” do dnia 28.01.2020 r. do godz. 12.00 w sekretariacie, II piętro.

  • Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie udzielającego zamówienia w dniu 28.01.2020 r. o godz.14.00.

 • Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu w dniu 30.01.2020r. w siedzibie zakładu, II piętro, pokój 214.

 • Termin związania ofertą – 30 dni od upływu terminu składania ofert.


III. Środki odwoławcze przysługujące Oferentowi.

W zakresie składania odwołań i protestów oraz w innych sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami konkursu mają zastosowanie odpowiednio przepisy: art. 146 ust.1,art. 147-150. 151 ust.1-5,art.152, 153 i art.154 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. 2019 r., poz. 1373 z późn. zm.) oraz art.26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej ( tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. poz. 2190).

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Ogłoszenie o konkursie ofert

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert

Załącznik nr 1 do SWKO - Oferta

Załącznik nr 2 do SWKO - Umowa kontraktowa 

INFORMACJA O WYBRANYCH OFERTACH