bip

Konkursy ofert

KONKURS OFERT KO/02/2018

OGŁOSZENIEDyrektor Garnizonowej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Modlinie

ul. 29 Listopada 105, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki


ogłasza konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie stomatologii


Działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1638) Garnizonowej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Modlinie jako Udzielający Zamówienia przedstawia warunki udziału w postępowaniu prowadzonym

w trybie konkursu ofert


Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych GPLek/KO/02/2018.


  Przedmiot konkursu:

  Udzielanie świadczeń medycznych w Poradni Stomatologicznej w zakresie:

 1. świadczeń ortodoncji dla dzieci i młodzieży do lat 18,

 2. świadczeń stomatologii ogólnej dla dzieci do lat 18,

Świadczenia zdrowotne udzielane będą w dni robocze w godzinach 8.00 – 18.00.

Miejscem udzielania świadczeń są poradnie GPLek SPZOZ w Modlinie,
ul. Obrońców Modlina 83, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki.

Miejsce i czas ukazania się ogłoszenia:

Ogłoszenie zostało zamieszczone w dniu 10.07.2018 r. na tablicy informacyjnej i stronie internetowej Garnizonowej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Modlinie.


 • Przewidywany okres obowiązywania umowy od 01.08.2018r. Do 31.12.2020 r. lub zgodnie z ustaleniami stron umowy.

 • Szacunkowa liczba osób ubezpieczonych, objętych opieką zakładu 5000 osób.

 • Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert można się zapoznać w siedzibie Garnizonowej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Modlinie przy ul. 29 Listopada 105, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki w godz. od 8.00 do 15.00.

 • Ofertę należy składać w formie pisemnej w zaklejonej ofercie, oznaczonej napisem ,, KONKURS OFERT” do dnia 25.07.2018 r. do godz. 11.00 w sekretariacie, II piętro.

 • Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie udzielającego zamówienia w dniu 25.07.2018 r. o godz.13.00.

 • Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu 25.07.2018 r. o godz. 14.00 w siedzibie zakładu.

 • Termin związania ofertą – 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Środki odwoławcze przysługujące Oferentowi.

 1. Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1638) oraz art. 152 , 153 ustawy z dnia 27.08.2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2008 Nr. 164, poz. 1027 ze zmianami ) oferentowi w toku postępowania konkursowego przysługuje prawo
  do złożenia do Komisji Konkursowej protestu w terminie 7 dni roboczych od dnia zaskarżonej czynności, nie później jednak niż do czasu zakończenia postępowania.

 2. Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1638) oraz art. 152 i 154 ustawy z dnia 27.08.2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2008 Nr. 164, poz. 1027 ze zmianami ) oferentowi w toku postępowania konkursowego przysługuje prawo do złożenia do Udzielającego Zamówienie odwołania w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania.

 3. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

ZAŁĄCZNIKI: