bip

Konkursy ofert

KONKURS OFERT KO/03/2018


OGŁOSZENIE


Dyrektor Garnizonowej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Modlinie

ul. 29 Listopada 105, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki


ogłasza konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji ambulatoryjnej


Działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1638) Garnizonowej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Modlinie jako Udzielający Zamówienia przedstawia warunki udziału w postępowaniu prowadzonym

w trybie konkursu ofert


Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych GPLek./KO/03/2018.


I. Przedmiot zamówienia: świadczenia ambulatoryjne w ramach rehabilitacji leczniczej
w pracowni fizjoterapii w zakresie:

 1. lekarza specjalisty w dziedzinie rehabilitacji medycznej,

 2. mgr fizjoterapii z co najmniej 5 letnim doświadczeniem jako fizjoterapeuta,

 3. mgr fizjoterapii z co najmniej 3 letnim doświadczeniem jako fizjoterapeuta,

 4. mgr fizjoterapii posiadającego tytuł specjalisty w dziedzinie fizjoterapii,

 5. fizjoterapeuty.

Świadczenia zdrowotne udzielane będą w dni robocze w godzinach 7.30 – 18.00.

Miejscem udzielania świadczeń jest pracownia fizjoterapii GPL SPZOZ w Modlinie,
ul. 29 Listopada 105, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki.

II. Miejsce i czas ukazania się ogłoszenia: Ogłoszenie zostało zamieszczone w dniu 30.11.2018 r. na tablicy informacyjnej i stornie internetowej Garnizonowej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Modlinie.

  • Przewidywany okres obowiązywania umowy od 01.01.2019r. do 31.12.2020 r. lub zgodnie z ustaleniami stron umowy.

  • Szacunkowa liczba osób ubezpieczonych, objętych opieką zakładu 5000 osób.

  • Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert można się zapoznać w siedzibie Garnizonowej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Modlinie przy ul. 29 Listopada 105, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki w godz. od 8.00 do 15.00.

  • Ofertę należy składać w formie pisemnej w zaklejonej ofercie, oznaczonej napisem ,, KONKURS OFERT” do dnia 18.12.2018r. do godz. 11.00

  • Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie udzielającego zamówienia w dniu 18.12.2018r.o godz.13.00.

 • Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu 18.12.2018r. o godz. 14.00 w siedzibie zakładu.

 • Termin związania ofertą – 30dni od upływu terminu składania ofert.

IV. Środki odwoławcze przysługujące Oferentowi.

 1. Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1638) oraz art. 152 , 153 ustawy z dnia 27.08.2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2008 Nr. 164, poz. 1027 ze zmianami ) oferentowi w toku postępowania konkursowego przysługuje prawo
  do złożenia do Komisji Konkursowej protestu w terminie 7 dni roboczych od dnia zaskarżonej czynności, nie później jednak niż do czasu zakończenia postępowania.

 2. Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1638) oraz art. 152 i 154 ustawy z dnia 27.08.2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2008 Nr. 164, poz. 1027 ze zmianami ) oferentowi w toku postępowania konkursowego przysługuje prawo
  do złożenia do Udzielającego Zamówienie odwołania w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania.

 1. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

  ZAŁĄCZNIKI:

 2.  WYNIKI POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO