bip

Konkurs_2_2017

INFORMACJA  O WYBRANYCH OFERTACH

Dotyczy: postępowania Nr GPLek./KO/02/2017 w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Za najkorzystniejszą ofertę w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych wybrano ofertę Wykonawcy:

1. Lekarza stomatologa - AGNIESZKA DETKA


OGŁOSZENIE

Dyrektor Garnizonowej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Modlinie


ul. 29 Listopada 105, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki


Działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej
(Dz. U. Nr 112 poz. 654 z późn. zm.) Garnizonowej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Modlinie jako Udzielający Zamówienia przedstawia warunki udziału w postępowaniu prowadzonym

w trybie konkursu ofert


Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych GPLek./KO/02/2017.
I. Przedmiot zamówienia:

1. udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Stomatologicznej w zakresie:

- świadczeń ogólnostomatologicznych,

Świadczenia zdrowotne udzielane będą w dni robocze w godzinach 8.00 – 18.00.

Miejscem udzielania usług jest Poradnia Stomatologiczna Garnizonowej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Modlinie, ul. Obrońców Modlina 83.

II. Miejsce i czas ukazania się ogłoszenia: Ogłoszenie zostało zamieszczone w dniu 17.05.2017r. na tablicy informacyjnej i stornie internetowej Garnizonowej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Modlinie.


  • Przewidywany okres obowiązywania umowy od 01.06.2017r. do 31.12.2018r.

  • Szacunkowa liczba osób ubezpieczonych, objętych opieką zakładu 5000 osób.

  • Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert można się zapoznać w siedzibie Garnizonowej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Modlinie przy ul. 29 Listopada 105, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki w godz. od 8.00 do 15.00.

  • Ofertę należy składać w formie pisemnej w zaklejonej ofercie, oznaczonej napisem ,, KONKURS OFERT” do dnia 31.05.2017r. do godz. 11.00 w sekretariacie, II piętro.


  • Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie udzielającego zamówienia w dniu 31.05.2017r. o godz.13.00.

 • Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu 31.05.2017r. o godz. 14.00 w siedzibie zakładu.

 • Termin związania ofertą – 30dni od upływu terminu składania ofert.


IV. Środki odwoławcze przysługujące Oferentowi.

 1. Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654 z późn. zm.) oraz art. 152 i 153 ustawy z dnia 27.08.2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2008 Nr. 164, poz. 1027 ze zmianami ) oferentowi w toku postępowania konkursowego przysługuje prawo do złożenia do Komisji Konkursowej protestu w terminie 7 dni roboczych od dnia zaskarżonej czynności, nie później jednak niż do czasu zakończenia postępowania.

 2. Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654 z późn. zm.) oraz art. 152 i 154 ustawy z dnia 27.08.2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2008 Nr. 164, poz. 1027 ze zmianami ) oferentowi w toku postępowania konkursowego przysługuje prawo do złożenia do Udzielającego Zamówienie odwołania w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania.

 1. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

ZAŁĄCZNIKI:

1) SWKO

2) Załącznik nr 1 - OFERTA STOMATOLOGIA

3) Załącznik nr 2 - UMOWA